icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
سيمان هرمزگان
سرمایه ثبت شده:
542,000
نماد:
سهرمز
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
269426
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/08/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۸/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۰۸/۳۰
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۸/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۰۸/۳۰
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۱۵۵,۵۳۶ ۷۰,۳۲۵ ۱۲۱ پرداختنی‌های تجاری ۵۱۵,۴۹۵ ۳۹۱,۴۹۳ ۳۲
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه مدت ۹۶,۸۲۳ ۱۶۲,۵۸۸ (۴۰) پرداختنی‌های غیرتجاری ۰ ۰ --
دریافتنی‌‌های تجاری ۶۷۶,۱۹۵ ۹۳۹,۲۴۶ (۲۸) مالیات پرداختنی ۳۱,۹۲۶ ۳۲۹,۶۹۱ (۹۰)
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۰ ۰ -- سود سهام پرداختنی ۱,۰۱۶,۰۳۰ ۷۴۶,۲۷۷ ۳۶
موجودی مواد و کالا ۶۱۳,۳۶۷ ۴۸۲,۰۲۱ ۲۷ تسهیلات مالی ۱۴,۲۹۳ ۱۴,۲۹۳ ۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۹۳,۱۳۶ ۶۶,۲۵۹ ۴۱ ذخایر ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۷۹۴ ۴,۵۹۳ (۸۳) پیش‌دریافت‌های جاری ۱۱۷,۸۲۸ ۲۲,۱۶۶ ۴۳۲
جمع دارایی‌های جاری ۱,۶۳۵,۸۵۱ ۱,۷۲۵,۰۳۲ (۵) بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری جمع بدهی‌های جاری ۱,۶۹۵,۵۷۲ ۱,۵۰۳,۹۲۰ ۱۳
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۰ ۰ -- بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۲۸۷,۵۵۳ ۲۳۶,۵۴۳ ۲۲ پرداختنی‌های بلندمدت ۰ ۰ --
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۵۹,۳۰۳ ۵۹,۳۰۰ ۰ تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۰ --
دارایی‌های ثابت مشهود ۷۸۱,۹۶۹ ۶۰۶,۹۸۷ ۲۹ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱۹۴,۴۰۷ ۱۷۷,۷۸۳ ۹
سایر دارایی‌ها ۵۸,۴۹۷ ۶۰,۶۱۵ (۳) جمع بدهی‌های غیرجاری ۱۹۴,۴۰۷ ۱۷۷,۷۸۳ ۹
جمع دارایی‌های غیرجاری ۱,۱۸۷,۳۲۲ ۹۶۳,۴۴۵ ۲۳ جمع بدهی‌ها ۱,۸۸۹,۹۷۹ ۱,۶۸۱,۷۰۳ ۱۲
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۵۴۲,۰۰۰ ۵۴۲,۰۰۰ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۵۴,۲۰۰ ۴۴,۹۵۴ ۲۱
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۳۳۶,۹۹۴ ۴۱۹,۸۲۰ (۲۰)
جمع حقوق صاحبان سهام ۹۳۳,۱۹۴ ۱,۰۰۶,۷۷۴ (۷)
جمع دارایی‌ها ۲,۸۲۳,۱۷۳ ۲,۶۸۸,۴۷۷ ۵ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۲,۸۲۳,۱۷۳ ۲,۶۸۸,۴۷۷ ۵