icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
ليزينگ آريادانا
سرمایه ثبت شده:
100,000
نماد:
ولانا
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
659153
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/09/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۵,۸۶۶ ۲۰,۸۲۶ (۷۲) حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ۷,۶۸۴ ۷,۷۶۱ (۱)
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ۰ ۰ -- سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۷,۴۵۹ ۸,۵۰۱ (۱۲)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته ۷,۲۱۰ ۷,۲۱۰ ۰ بدهی به شرکتهای گروه و وابسته ۹,۷۲۱ ۹,۴۰۳ ۳
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ۵۸,۷۰۸ ۶۵,۸۲۲ (۱۱) پیش دریافتها ۰ ۴۵ --
سایر حسابها و اسناد دریافتنی ۲,۶۷۵ ۳,۷۵۶ (۲۹) ذخیره مالیات بر درآمد ۵,۷۸۲ ۱۳,۴۲۶ (۵۷)
موجودی مواد و کالا ۶,۵۶۴ ۷,۶۱۱ (۱۴) حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰ --
پیش پرداختها ۲۳,۸۲۳ ۸,۳۱۶ ۱۸۶ سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۲,۳۳۵ ۲,۳۳۵ ۰
جمع داراییهای جاری ۱۰۴,۸۴۶ ۱۱۳,۵۴۱ (۸) جمع بدهیهای جاری ۳۲,۹۸۱ ۴۱,۴۷۱ (۲۰)
سرمایه گذاریهای بلند مدت ۸۰۴ ۸۰۳ ۰ حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت ۰ ۰ --
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک ۶,۷۴۷ ۶,۷۳۳ ۰ تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۰ ۰ --
داراییهای نامشهود ۷۱ ۷۱ ۰ ذخیره مزایای پایان خدمت ۵۵۴ ۱,۵۷۸ (۶۵)
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت) ۰ ۰ -- جمع بدهیهای غیر جاری ۵۵۴ ۱,۵۷۸ (۶۵)
پیش پرداختهای سرمایه ای ۳۲,۸۴۶ ۳۱,۵۹۷ ۴ جمع بدهیهای جاری و غیر جاری ۳۳,۵۳۵ ۴۳,۰۴۹ (۲۲)
سایر داراییها ۰ ۰ -- حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۹,۲۱۴ ۹,۱۱۰ ۱
اندوخته طرح و توسعه ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۲,۵۶۵ ۵۸۶ ۳۳۸
جمع داراییهای غیر جاری ۴۰,۴۶۸ ۳۹,۲۰۴ ۳ جمع حقوق صاحبان سهام ۱۱۱,۷۷۹ ۱۰۹,۶۹۶ ۲
جمع داراییها ۱۴۵,۳۱۴ ۱۵۲,۷۴۵ (۵) جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۱۴۵,۳۱۴ ۱۵۲,۷۴۵ (۵)