icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
سرمايه گذاري استان خراسان شمالي
سرمایه ثبت شده:
5,000
نماد:
وخاش
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
46499011
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/06/31
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۰۶/۳۱
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۰۶/۳۱
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۷۷۶ ۶۷۶ ۱۵ پرداختنی‌های تجاری ۷۱,۰۸۱ ۷۱,۱۵۳ ۰
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه‌مدت ۸,۹۴۹ ۹,۲۴۵ (۳) پرداختنی‌های غیرتجاری ۴۳۰ ۳۸۰ ۱۳
دریافتنی‌‌های تجاری ۲,۵۲۴ ۲,۷۷۸ (۹) مالیات پرداختنی ۰ ۰ --
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۳,۷۹۰ ۵,۱۹۹ (۲۷) سود سهام پرداختنی ۰ ۰ --
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۰ ۰ -- تسهیلات مالی ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- ذخایر ۰ ۰ --
جمع دارایی‌های جاری ۱۶,۰۳۹ ۱۷,۸۹۸ (۱۰) پیش‌دریافت‌های جاری ۰ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۰ ۰ -- جمع بدهی‌های جاری ۷۱,۵۱۱ ۷۱,۵۳۳ ۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۶,۷۶۶,۰۰۸ ۶,۷۶۶,۰۰۸ ۰ بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پرداختنی‌های بلندمدت ۳,۲۵۱,۴۴۱ ۳,۲۵۱,۴۴۱ ۰
دارایی‌های نامشهود ۳ ۳ ۰ پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های ثابت مشهود ۴,۶۹۴ ۴,۹۰۰ (۴) تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۰ --
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ -- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۴۵۷ ۲۰۱ ۱۲۷
جمع دارایی‌های غیرجاری ۶,۷۷۰,۷۰۵ ۶,۷۷۰,۹۱۱ ۰ جمع بدهی‌های غیرجاری ۳,۲۵۱,۸۹۸ ۳,۲۵۱,۶۴۲ ۰
جمع بدهی‌ها ۳,۳۲۳,۴۰۹ ۳,۳۲۳,۱۷۵ ۰
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۵۰۰ ۵۰۰ ۰
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۳,۴۵۷,۸۳۵ ۳,۴۶۰,۱۳۴ ۰
جمع حقوق صاحبان سهام ۳,۴۶۳,۳۳۵ ۳,۴۶۵,۶۳۴ ۰
جمع دارایی‌ها ۶,۷۸۶,۷۴۴ ۶,۷۸۸,۸۰۹ ۰ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۶,۷۸۶,۷۴۴ ۶,۷۸۸,۸۰۹ ۰