icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
ليزينگ ايرانيان
سرمایه ثبت شده:
1,000,000
نماد:
وايران( ذوايران )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
659151
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۲۰,۴۳۴ ۳۹,۰۸۳ (۴۸) حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ۴۱,۴۱۳ ۶۵۸,۹۳۳ (۹۴)
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ۳۲,۹۹۰ ۳۳,۱۶۲ (۱) سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۵۷,۳۴۳ ۷۰,۸۷۱ (۱۹)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته ۰ ۰ -- بدهی به شرکتهای گروه و وابسته ۰ ۰ --
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ۱,۷۰۲,۹۷۵ ۱,۶۸۹,۰۹۷ ۱ پیش دریافتها ۰ ۰ --
سایر حسابها و اسناد دریافتنی ۴۱۵,۳۳۲ ۴۹۵,۳۰۵ (۱۶) ذخیره مالیات بر درآمد ۳,۰۰۴ ۱۰,۶۶۴ (۷۲)
موجودی مواد و کالا ۰ ۸۶۳,۴۶۰ -- حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ۷۵۹,۰۵۷ ۹۸۹,۶۳۴ (۲۳)
پیش پرداختها ۳,۵۶۲ ۱,۲۶۱ ۱۸۲ سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۲۴۷,۱۱۶ ۷۰,۵۰۸ ۲۵۰
جمع داراییهای جاری ۲,۱۷۵,۲۹۳ ۳,۱۲۱,۳۶۸ (۳۰) جمع بدهیهای جاری ۱,۱۰۷,۹۳۳ ۱,۸۰۰,۶۱۰ (۳۸)
سرمایه گذاریهای بلند مدت ۲۲۲,۸۰۲ ۱۱۲,۲۸۱ ۹۸ حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت ۰ ۰ --
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک ۳۷۶,۱۷۷ ۳۷۷,۹۸۶ ۰ تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۵۸۲,۲۶۹ ۵۸۲,۲۶۹ ۰
داراییهای نامشهود ۳,۹۳۴ ۳,۹۴۲ ۰ ذخیره مزایای پایان خدمت ۱۹,۰۱۰ ۱۴,۰۹۶ ۳۵
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت) ۷۸,۴۹۳ ۹۳,۶۸۰ (۱۶) جمع بدهیهای غیر جاری ۶۰۱,۲۷۹ ۵۹۶,۳۶۵ ۱
پیش پرداختهای سرمایه ای ۰ ۰ -- جمع بدهیهای جاری و غیر جاری ۱,۷۰۹,۲۱۲ ۲,۳۹۶,۹۷۵ (۲۹)
سایر داراییها ۰ ۰ -- حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰
اندوخته طرح و توسعه ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۴۷,۴۸۷ ۲۱۲,۲۸۲ (۷۸)
جمع داراییهای غیر جاری ۶۸۱,۴۰۶ ۵۸۷,۸۸۹ ۱۶ جمع حقوق صاحبان سهام ۱,۱۴۷,۴۸۷ ۱,۳۱۲,۲۸۲ (۱۳)
جمع داراییها ۲,۸۵۶,۶۹۹ ۳,۷۰۹,۲۵۷ (۲۳) جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۲,۸۵۶,۶۹۹ ۳,۷۰۹,۲۵۷ (۲۳)