icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
ايران مارين سرويسز
سرمایه ثبت شده:
100,000
نماد:
وغدير26
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/06/31
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام ايران مارين سرويسز

1. 1-صورتهاي مالي شرکت ايران مارين سرويسز ( سهامي خاص )، شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريورماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين موسسه ،اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استاندارد هاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه ، الزامات آئين رفتارحرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت درصورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده درصورتهاي مالي است.انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه درصورتهاي مالي، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي بمنظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-سرفصل هاي حسابهاي دريافتني تجاري و غيرتجاري، موجودي کالا و ساير دارائيها ( موضوع يادداشتهاي توضيحي 4 ،5 و 10 صورتهاي مالي ) شامل مبلغ 738ر40 ميليون ريال دارائي ( شامل مبلغ 789ر26 ميليون ريال خالص مانده اقلام سنواتي در هنگام واگذاري شرکت از سوي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي به شرکت دريابان جنوب ايران کيش ) است که اطلاعاتي درخصوص ماهيت و يا قابليت بازيافت آنها ارائه نشده است. باتوجه به مراتب فوق تعيين آثار احتمالي مربوط ،موکول به انجام پيگيريهاي مؤثر و همچنين حل و فصل حسابهاي مرتبط با سازمان فوق الذکر مي باشد.

5. 5- بنظر اين مؤسسه، به استثناء آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت ايران مارين سرويسز ( سهامي خاص ) در تاريخ 31 شهريورماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. 1-6- بشرح يادداشت توضيحي 2-2 صورتهاي مالي، بااستناد به تهيه صورتهاي مالي تلفيقي توسط شرکت بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين کيش، واحد موردگزارش از ارائه صورتهاي مالي تلفيقي خودداري نموده است .
6. 2-6- بشرح يادداشت توضيحي 1-1-4 صورتهاي مالي، مطالبات از شرکت پتروبيتا آريا بابت ارائه خدمات تخليه و بارگيري مواد نفتي در بندر امام خميني مي باشد. توضيح اينکه طي قرارداد منعقده در بهمن 1391 بهره برداري از تأسيسات شوتينگ در قطعه زمين b93 بندر فوق، به آن شرکت واگذار گرديده است. براساس شواهد موجود شرکت مذکور اقدام به احداث تجهيزات جهت تخليه و بارگيري سوخت سنگين نموده که بدليل غيراستاندارد تشخيص دادن تأسيسات ايجاد شده توسط اداره بنادر و ايجاد اختلافات فيمابين، تصميم به جمع آوري مستحدثات ايجاد شده گرفته مي شود. در رابطه با موضوعات مذکور مذاکراتي جهت تعيين تکليف از طريق مراجع قضايي در جريان است که تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
6. 3-6- بشرح يادداشت توضيحي 1-5-1-4 صورتهاي مالي، مطالبات از آقاي مرعشي مربوط به 50 درصد مبلغ فروش زمين و دارائيهاي سايت نفتي بندرانزلي در سنوات قبل مي باشد که دريافت وجه آن به زمان تنظيم سند موکول شده است. بدليل اختلاف فيمابين سازمان اموال تمليکي و سازمان تعزيرات حکومتي، از اموال غيرمنقول شرکت رفع توقيف نشده و اقدامات لازم جهت حل و فصل موضوع و انتقال رسمي اسناد مالکيت و دريافت الباقي ثمن معامله در جريان مي باشد.

7. 7-صورتهاي مالي سال قبل شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 17 آبانماه 1394 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر " مشروط " اظهار شده است.

8. 8-پيگيري شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 27 آبان 1394 در موارد ذيل به نتيجه نهايي نرسيده است: -اقدامات لازم جهت تطبيق حساب با سازمان اموال تمليکي و تعيين تکليف اقلام باز، وصول مطالبات، انتقال کامل اسناد مالکيت و تعيين وضعيت اقلام راکد و سنواتي از طريق بکارگيري يک تيم حقوقي، حداکثر تا پايان سال مالي منتهي به 31 شهريور 1395. -تعيين تکليف بدهي شرکت پتروليوم ( آقاي محمدرضا چادربرسا ) -پيگيري مطالبات از شرکت پتروبيتا آريا از طريق تيم حقوقي -رعايت قوانين و مقررات مالياتي -رعايت مفاد و آئين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشوئي و استقرار واحد مبارزه با پولشوئي
9. 9-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 26 صورتهاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت، که طي سال موردگزارش انجام شده و توسط هيئت مديره در جريان رسيدگي ها به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر عدم شرکت مديرذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. در اين خصوص به استثناء تأمين مالي انجام شده از سوي شرکت توسعه ساحل و فراساحل نگين کيش ( که به صورت قرض الحسنه صورت گرفته ) نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است .
10. 10-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است .
11. 11-وفق مفاد ماده 43 آئين نامه اجرائي مصوب 12 بهمن ماه 1388 قانون مبارزه با پولشوئي، شرکت موظف به تهيه پيش نويس دستورالعملهاي لازم براي اجراي قانون و آئين نامه مذکور به ويژه دستورالعمل تشخيص عمليات و معاملات مشکوک و ارائه آن به دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشوئي بوده است. دستورالعمل مذکور تهيه نشده و لذا تکاليف پيش بيني شده در آئين نامه يادشده رعايت نشده است. لازم بذکر است در تاريخ 25 مهر 1395 مسئول واحد مبارزه با پولشوئي شرکت به مرجع مربوطه معرفي گرديده است.

01آبان1395
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود امين
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه شهود امين Hassan Roohafshari [Sign]8715161395/10/14 17:05:51
مدير موسسه شهود امين "Mohammad Safa Dehghan [Sign] "8110121395/10/14 17:12:58