مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/09/30 شرکت سرمايه گذاري سپه - نماد: وسپه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/12/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1396/12/20 درمحل  مرکز همايش بين المللي دانشگاه الزهرا (س) واقع در تهران - ميدان ونک - خيابان ملاصدرا - خيابان شيخ بهايي - ضلع شمال غربي ميدان - درب شرقي دانشگاه الزهرا(س)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گروه راهبرد مبين کوثر1030000001.91 %
ساير3215179735.97 %
صندوق بازنشستگي وظيفه ازکارافتادگي وپس انداز4574700008.5 %
مديريت سرمايه گذاري اميد356784962766.29 %
جمع444983760082.68 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  دکتر ناصر آخوندي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا بهزادي پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرداد نعمتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالرحيم همايون پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
مديريت سرمايه گذاري اميد183650اصلیآقاي عبدالرحيم همايون پور2141291801عضو هیئت مدیرهموظفليسانس حسابداري
سرمايه گذاري ساختماني سپه67740اصلیآقاي مهدي آذر4519435201عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس مديريت
سيمان هرمزگان46412اصلیآقاي سيد جواد ميرزاده طباطبائي1239713411رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس حسابداري
مديريت توسعه گوهران اميد241570اصلیآقاي علي اکبر محمدي2391319886عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
صندوق بازنشستگي وظيفه و ازکارافتادگي و پس انداز کارکنان بانکها19955اصلیآقاي سيد ابوالقاسم سجودي جورشري0453179045نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس مديريت

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۳۶۷,۱۴۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۰۸۷,۱۶۲
تعدیلات سنواتی
(۸,۰۳۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۰۷۹,۱۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۶۱۴,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۶۴,۵۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۸۳۱,۶۷۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶۸,۳۵۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۷۶۳,۳۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۱۸۴,۰۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۷۹,۲۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۵۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۲۰
سرمایه
۵,۳۸۲,۰۰۰
کوشا منش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هادي حساب تهران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,500 2,500 به صورت ناخالص
سایر موارد:
-