مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت سيمان شرق - نماد: سشرق
موضوع: شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
بازگشت به نامه واصله از شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر لزوم رعایت ماده 17 مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع می رساند از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی 3/6/9/12 ماهه منتهی به 1397/03/31 ) تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است. لذا به نظر می رسد نوسان قیمت سهام شرکت طی روزهای معاملاتی اخیر ناشي از افزايش ارزش جايگزيني ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد سيمان به علت افزايش نرخ ارز و تغييرات مثبت شاخص بازار سرمايه مي باشد.

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.