icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
صنعتي ناب
سرمایه ثبت شده:
20,000
نماد:
غناب
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
151451
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره صنعتي ناب

1. 1- ترازنامه شرکت گروه صنعتي ناب(سهامي عام) در تاريخ31 شهريور ماه1396 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي يادشده، براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2- باستثناي محدوديت مندرج در بند7 ، بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا ‌ در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. 3- صورت هاي مالي شرکت با فرض تداوم فعاليت تهيه و تنظيم شده است. تحقق فرض مزبور مبتني بر تحقق داراييها و تسويه بدهي ها به ارزش هاي منعکس در دفاتر شرکت در جريان عادي فعاليتهاي تجاري آن مي باشد، ليکن شرکت در دوره مورد بررسي و سنوات قبل عملياتي نداشته، زيان انباشته شرکت بيش از 13 برابر سرمايه شرکت شده و حسب قراين موجود فعاليت شرکت در محل فعلي مورد اشکال از سوي سازمان محيط زيست بوده و به ديگران اجاره داده شده است. همچنين بدهي هاي جاري در حدود 5/2 برابر داراييهاي جاري است حسابهاي بانکي شرکت مسدود و مراودات مالي شرکت از طريق 6 فقره حسابهاي شخصي به انجام رسيده است و به دليل عدم وجود نقدينگي، اقساط تسهيلات مالي دريافتي از بانکها و بدهي به سازمان تامين اجتماعي و سازمان امور مالياتي و ساير اشخاص پرداخت نشده است و سندهاي مالکيت دارائيهاي شرکت در بازداشت سازمان تامين اجتماعي و وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد. همچنين برنامه هاي مديريت نيز در رابطه با انتقال کارخانه به محلي ديگر به انجام نرسيده است. مضافا با توجه به عدم فعاليت شرکت، پرسنل مازاد به طور کامل بازخريد نشده و شرکت متحمل پرداخت هزينه حقوق و مزايا مي باشد. بنا به مراتب فوق، شرکت در شرايط موجود قادر به بازيافت داراييها و تسويه بدهي ها در روال عادي فعاليت تجاري خود نمي باشد و ضروري است صورتهاي مالي با فرض توقف فعاليت تهيه گردد.
4. 4- مانده سرفصل دريافتني هاي تجاري و غير تجاري، پيش پرداختها و پيش پرداختهاي سرمايه اي (به شرح ياداشتهاي 5، 7 و 10 صورتهاي مالي) جمعا به مبلغ 070ر83 ميليون ريال مي باشد که تماما اقلام سنواتي و مشکوک الوصول بوده و از اين بابت مبلغ 353ر21 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها ايجاد گرديده است. پيگيري هاي انجام شده منجر به وصول بدهي اشخاص ثالث نگرديده، لذا احتساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول براي مانده مطالبات مزبور در دفاتر شرکت ضروري است ليکن به دليل عدم وجود اطلاعات و مستندات کافي، تعيين ميزان دقيق ذخيره مورد لزوم ميسر نگرديده است.
5. 5- براساس برگه هاي تشخيص و قطعي مالياتي صادره از بابت ماليات عملکرد سنوات 83 الي 94 (اصل و جرائم) مبلغ 194ر38 ميليون ريال بدهي به سازمان امور مالياتي متصور است که از اين بابت ذخيره اي در حسابها لحاظ نگرديده است همچنين به شرح توضيحات مندرج در يادداشت 8-12 صورتهاي مالي، طبق توافق به عمل آمده با سازمان امور مالياتي، ماليات عملکرد، حقوقي، تکليفي، ارزش افزوده و تجميع عوارض تا پايان سال1391، تسويه گرديده ليکن براي جرائم متعلقه جمعا به مبلغ 978ر79 ميليون ريال چک به سررسيد سال 1395 ارائه شده که مبلغ يادشده در حسابهاي انتظامي درج گرديده، بنا به مراتب فوق و با توجه به هزينه هاي غير قابل قبول طي سنوات مذکور اگر چه احتساب ذخيره براي موارد فوق ضروري است ليکن در غياب رسيدگي و اعلام نتيجه نهايي توسط مراجع ذيصلاح تعيين مبلغ کسري ذخيره مالياتي امکان پذير نمي باشد.
6. 6- مطابق يادداشتهاي 2-1-11 و 14 صورتهاي مالي، در سنوات قبل تسهيلاتي از بانکهاي ملت و صادرات دريافت شده که قرارداد تسهيلات ، جدول تقسيط تسهيلات ارزي و ريالي، نرخ سود و جرائم، نرخ ارز قابل دسترس جهت تسويه تسهيلات، به حسابرسان ارائه نشده و طبقه بندي صحيحي نيز در صورتهاي مالي بعمل نيامده است.مضافا شرکت جهت تامين بخشي از منابع مالي خود اقدام به اخذ تسهيلات از سيستم غير بانکي نموده که حسب محاسبات قراردادي، معادل 605 ر3 ميليون ريال هزينه بهره در حسابها کمتر محاسبه شده است. تعديل حسابها از بابت موارد مذکور ضرورت داشته ليکن به دليل فقدان مستندات مورد اشاره امکان تعيين تأثير موارد مطروحه ميسر نمي باشد.

7. 7- سرفصل موجوديهاي مواد و کالا به شرح يادداشت6 توضيحي صورتهاي مالي مشتمل بر مبلغ 2 ميليارد ريال در ارتباط با 096ر1 تن ورق نزد شرکت صنايع بسته بندي ايران مي باشدکه تاييديه آن واصل نگرديده است و امکان اثبات دارايي فوق از ساير روشها نيز ميسر نگرديده است. آثار احتمالي ناشي از مورد فوق بر اقلام صورتهاي مالي مشخص نمي باشد.

8. 8- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به دليل آثار اساسي موارد مندرج در بندهاي 3 الي 6، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شرکت گروه صنعتي ناب (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و نتايج عمليات و جريان وجوه نقد آن را براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان نمي دهد.

9. 9- همانگونه که در يادداشت 5 همراه صورتهاي مالي اشاره شده است. طلب از شرکت تيراژه به مبلغ 457ر98 ميليون ريال، بابت50% بهاي فروش يک قطعه از زمين هاي شرکت به مساحت 282ر3 مترمربع، در سال مالي گذشته مي باشد که بر اساس مفاد قرارداد فروش، وصول آن منوط به انتقال سند مالکيت زمين موصوف به نام خريدار گرديده است. با توجه به اينکه سند مالکيت از بابت وثيقه تسهيلات اخذ شده در رهن بانک بوده است. لذا تا تاريخ اين گزارش اقدامات انجام شده منجر به انتقال سند مالکيت به نام خريدار و وصول طلب فوق نگرديده است.
10. 10- دارايي هاي ثابت و موجودي هاي شرکت فاقد پوشش بيمه اي در برابر خطرات احتمالي مي باشد. - اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي بالا تعديل نشده است.

11. 11-بر اساس بررسي هاي انجام شده، به استثناي عدم ارسال صورتهاي مالي حسابرسي نشده شش ماهه اول سال 1396 به سازمان بورس و اوراق بهادار، به شواهدي حاکي از اينکه ساير ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جانب شرکت رعايت نشده باشد برخورد نشده است.

20آبان1396
موسسه حسابرسي اطمينان بخش و همکاران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه اطمينان بخش نيک انديش Yasin Ghasemi [Sign]9017921396/08/30 13:12:26
مدير موسسه اطمينان بخش نيک انديش Saeid Gol Mohammadi [Sign]8816211396/08/30 14:31:49