مشخصات
امضا کنندگان: [ Hamed Mehran [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/03/31 شرکت سرمايه گذاري کوه نور - نماد: ثنور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/07/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1396/07/30 درمحل  مشهد بلوار جانباز مجتمع تجاري نيکا طبقه 9   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران100000.01 %
شرکت مهندسين مشاور جهدآزماي مشهد797480.08 %
شرکت نورآوران توس1693870.17 %
شرکت جهدسازان توس3100000.31 %
شرکت مهندسين مشاور سازآب شرق11690251.17 %
شرکت جهاد تعاون خراسان82875618.26 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت و معدن خراسان 2300000022.93 %
شرکت سرمايه گذاري شهرسازان دشت توس3134538031.25 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه پگاه 3160059531.5 %
جمع9597169695.67 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  غلامحسين عباسي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ابوالقاسم اسدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نورعلي طالب زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حامد مهران  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
جهاد تعاون خراسان7937سهامی خاصاصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
سرمايه گذاري آتيه پگاه 207086اصلیسيد وحيد وحيدي0046882316عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد
سرمايه گذاري شهرسان دشت توس 12810اصلیمحسن انصاري مقدم0049540483عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس
نورآوران توس8047اصلیاماموردي خداوردي زاده 0779698711عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس
مهندسين مشاور جهدآزماي مشهد8888سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۷,۹۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۰,۴۸۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۰,۴۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰,۰۳۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۰,۴۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۸,۳۸۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۷,۴۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۳,۵۴۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۳,۹۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۷۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۳۵
سرمایه
۱۰۰,۳۱۵
دايا رهيافت  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارکان سيستم  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، خراسان


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
جهاد تعاون خراسانحقوقیسهامی خاص7937اصلی
سرمايه گذاري آتيه پگاه حقوقی207086اصلی
سرمايه گذاري شهرسان دشت توس حقوقی12810اصلی
نورآوران توسحقوقی8047اصلی
مهندسين مشاور جهدآزماي مشهدحقوقیسهامی خاص8888اصلی
سرمايه گذاري توسعه صنعت و معدن خراسان حقوقیسهامی خاص20361علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,500,000 7,500,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 300 300 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مجمع به آقاي محمد ملايي با شماره ملي 0051311941 (مدير عامل شرکت) و باحق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه در اداره ثبت شرکت هاي مشهد، اقدام نمايد، ضمناً ممنوعيت مندرج در اصل 141 قانون اساسي و مواد 111 و 126 و 147 لايحه اصلاحي قانون تجارت مشمول هيچ يک از اعضاء هيئت مديره، مديرعامل و بازرسان نمي باشد.