مشخصات
امضا کنندگان: [ Parviz Aghili Kermani [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بانک خاورميانه - نماد: وخاور

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1394/09/15  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1394/09/15 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
خسرو نايبي اهرنجانيخسرو نايبي اهرنجاني2850179701فاقد نمایندهفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد حسابداري
پرويز عقيلي کرمانيپرويز عقيلي کرماني0039606465فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفدکتراي امور مالي
امير دادخواهامير دادخواه2929134267فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي مهندسي مکانيک
سيد حسين سليميسيد حسين سليمي0038816652فاقد نمایندهفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
روزبه پيروزروزبه پيروز0452811155فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد روابط بين الملل
رضا سلطانزادهرضا سلطانزاده0057287023فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي علوم پزشکي
پرويز خاکپورپرويز خاکپور0044729111فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد معماري و شهرسازي


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
پرويز عقيلي کرماني