مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت صنعتي پارس مينو - نماد: غپينو

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/03/13  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1397/03/30 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت خدمات مالي ومديريت معين آزادگان(سهامي خاص)شرکت خدمات مالي ومديريت معين آزادگان(سهامي خاص)209464عليرضاکشاورزقاسميعليرضاکشاورزقاسمي4322707556عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
شرکت سهامي عام صنعتي مينوشرکت سهامي عام صنعتي مينو17علي ابراهيميمحمودرضا فيروزمند2002062005نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران(سهامي عام)شرکت سرمايه گذاري ملي ايران(سهامي عام)23206بهروز قاسميفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت اقتصادي و خودکفائي آزادگان شرکت اقتصادي و خودکفائي آزادگان 1010353165عبدالله ميرشکارعبدالله ميرشکار3672913121رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت پارس گستر مينوشرکت پارس گستر مينو1010391938فاقد نمایندهعارف سجاده چي 0035215305عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
صندوق سرمايه گذاري مشترک بورسيرانصندوق سرمايه گذاري مشترک بورسيران10320872007رضا سلطانزادهرضا سلطانزاده0057287023عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
وحيد هوشنگ نژاد