icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل
سرمایه ثبت شده:
96,000
نماد:
ثتوسا
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
701061
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/06/31
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل

1. صورتـهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل(سـهامي عام) شامل تراز نامه به تاريـخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است.انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتـهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، ونه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود.حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کشف شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به شرح يادداشت شماره 8 پيوست صورتهاي مالي، سرمايه گذاري هاي بلند مدت شرکت اصلي در شرکتهاي فرعي و وابسته بالغ بر مبلغ 2.813 ميليون ريال مي باشد که با توجه به توقف فعاليت، وضعيت جاري و زيان انباشته شرکت هاي سرمايه پذير، ايجاد ذخيره کاهش ارزش از اين بابت ضرورت دارد ولي به دليل عدم تعيين ارزش منصفانه شرکتهاي سرمايه پذير و عدم دسترسي به اسناد و مدارک لازم تعيين تعديلات ضروري بر صورتهاي مالي براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
5. سرفصل دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري شرکت اصلي شامل مبلغ 8.342 ميليون ريال اقلام راکد و سنواتي مي باشد. که از اين بابت ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور نشده است. همچنين سرفصل پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري شرکت اصلي شامل مبلغ 11.657 ميليون ريال اقلام راکد و سنواتي مي¬باشد که تا کنون تعيين تکليف نشده است. هرچند اصلاح حسابها از بابت موارد فوق ضروري به نظر مي رسد. ليکن به دليل عدم دسترسي و کفايت اسناد و مدارک لازم تعيين تعديلات مورد نياز بر صورتهاي مالي براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

6. به نظراين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (4) و (5)، صورتهاي مالي يادشده دربالا، وضعيت مالي گروه و شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396، و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. همانگونه که از صورتهاي مالي مشهود است نتايج عملکرد شرکتهاي فرعي و شرکت اصلي در سنوات اخير با زيان مواجه بوده و مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي باشد مضافا زيان انباشته شرکت اصلي بيش از دو برابر سرمايه آن گرديده و جمع بدهيهاي جاري شرکت نسبت به جمع داراييهاي جاري فزوني يافته است. که اين امر بيانگر وجود ابهام و ترديد با اهميت نسبت به ادامه فعاليتهاي آن در وصول مطالبات و تسويه بدهيها در روال عادي عمليات شرکت مي¬باشد ، لذا نظر مجمع محترم صاحبان سهام را، جهت برنامه ريزي و تعريف فعاليتهاي سودآور در راستاي مفاد ماده 3 اساسنامه که موضوع فعاليت شرکت مي باشد، جلب مي¬نمايد.اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

8. زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از دو برابر سرمايه آن بوده و شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي باشد و مي بايست مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در خصوص انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري نمايد.
9. اقدامات انجام شده توسط هيات مديره در خصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 26/08/1395 تا تاريخ اين گزارش در خصوص بند 4 گزارش حاضر و موارد زير منتج به نتيجه نهايي نگرديده است: - اصلاح ساختار مالي شرکت به طور کامل - مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود معوقه سهامداران
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد زير رعايت نشده است. -پرداخت کامل سود سهام مصوب سنوات قبل در مهلت مقرر قانوني موضوع ماده 5 آيين نامه -ارائه به موقع صورتهاي مالي ميان دوره اي 3 ماهه حسابرسي نشده ظرف 30 روز پس از پايان مقاطع سه ماهه موضوع ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ،‌ رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه¬ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ،‌توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است.در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.

14آبان1396
موسسه حسابرسي احراز ارقام
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه احراز ارقام Habib Jahangoshay Rezaei [Sign] 1396/08/30 14:17:26
شريک موسسه احراز ارقام Hooshang Alizadeh [Sign] 1396/08/30 14:21:44
مدير موسسه احراز ارقام Habib Jahangoshay Rezaei [Sign]8513981396/09/01 11:45:36