مشخصات
امضا کنندگان: [ Mohammad Mehdi Hossein Pour [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت کارخانجات مخابراتي ايران - نماد: لکما

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1395/04/23  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/07/24 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند (شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند)گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند (شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند)185658عبدالرضا رضوانيفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت پترو ديزانشرکت پترو ديزان350565سيد محمد سبط احمديفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت سرمايه گذاري استان فارسشرکت سرمايه گذاري استان فارس10530320996محمدمهدي حسين پورفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
شرکت سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقيشرکت سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي10200258715جهانگير يدالهي فارسيفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت سرمايه گذاري استان چهارمحال و بختياريشرکت سرمايه گذاري استان چهارمحال و بختياري10680056770مهران لهراسبيمصطفي اسماعيلي5489902809عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
محمدمهدي حسين پور