icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
ليزينگ ايرانيان
سرمایه ثبت شده:
1,000,000
نماد:
وايران( ذوايران )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
659151
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1394/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام ليزينگ ايرانيان

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت ليزينگ ايرانيان (سهامي¬عام) شامل ترازنامه¬ها به تاريخ 29 اسفندماه 1394 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت¬مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت¬هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت¬ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت¬هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت¬هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت¬هاي مالي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويـه‌هاي حسابداري استفاده شده و مـعقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت¬مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت¬هاي مالي است. اين موسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. بقرار مندرج در يادداشت توضيحي 11-2 صورتهاي مالي، شرکت اصلي با استناد به توجيهات بيان شده در يادداشت توضيحي 4-11-2 صورتهاي مالي مبني بر وجود پوشش بيمه اعتباري و اقدامات حقوقي انجام شده جهت وصول مطالبات، ذخيره مطالبات مشکوک¬الوصول را کمتر از ميزان مقرر در بخشنامه¬هاي بانک مرکزي محاسبه نموده و سياست افزايش ذخيره فوق بطور تدريجي را ملاک عمل قرار داده است. نظر به مراتب مذکور و بموجب رسيدگيهاي انجام شده، افزايش ذخيره مطالبات مشکوک-الوصول مندرج در حسابها (مبلغ 46 ميليارد ريال موضوع يادداشت توضيحي 1-5 صورتهاي مالي مربوط به شرکت اصلي) ضرورت داشته، ليکن بدليل فقدان اطلاعات مورد نياز درخصوص برآورد آثار اقدامات حقوقي انجام شده و همچنين ارزيابي تضامين و وثايق در اختيار، تعيين ميزان کسر ذخيره امکان¬پذير نشده است.
5. بشرح يادداشت توضيحي 1-1-5 صورتهاي مالي تا پايان سال مالي مورد گزارش جمعا مبلغ 738 ميليارد ريال (سال مالي مورد گزارش مبلغ 39 ميليارد ريال) بابت وجه¬التزام معوق تسهيلات بعنوان درآمد شرکت اصلي شناسايي گرديده که مبلغ 384 ميليارد ريال آن تا تاريخ تأييد صورتهاي مالي (حدود 57 ميليارد ريال در سال مالي مورد گزارش) وصول شده است. باتوجه به نامشخص بودن نتيجه اقدامات حقوقي انجام شده در اين خصوص بقرار مندرج در يادداشت توضيحي مذکور، حصول اطمينان از قطعيت درآمد فوق، در غياب شواهد ديگر امکان¬پذير نگرديده است.
6. جهت ماليات و عوارض ارزش افزوده عملکرد سالهاي 1387 ، 1389 و 1390 شرکت اصلي جمعا مبلغ 121 ميليارد ريال مورد مطالبه قرار گرفته (اصل و جريمه) که بدليل اعتراض ذخيره¬اي در حسابهاي شرکت منظور نشده است. ضمنا ماليات عملکرد سال قبل و سال مورد گزارش و همچنين ماليات و عوارض ارزش افزوده از سال 1391 و حق بيمه سال 1390 (تماما مربوط به شرکت اصلي)تا پايان سال مورد گزارش نيز رسيدگي نشده است. به موجب رسيدگيهاي انجام شده، احتساب ذخيره درخصوص موارد فوق ضرورت داشته، ليکن تعيين ميزان قطعي آن، موکول به رسيدگي و اعلام نظر مقامات ذيربط خواهد بود.
7. پاسخ تأييديه¬هاي درخواستي از سرفصل¬هاي دريافتني تجاري و غيرتجاري به مبلغ 7/16 ميليارد ريال، پرداختني¬هاي تجاري و غيرتجاري به مبلغ 4/639 ميليارد ريال تا تاريخ اين گزارش واصل نشده است. باعنايت به مراتب فوق، تعيين آثار ناشي از تعديلات احتمالي که در صورت دريافت تأييديه¬هاي مزبور بر صورتهاي مـالي ضرورت مي¬يافت، براي ايـن موسسه مشخص نمي¬باشد.

8. به نظر اين موسسه به¬استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي4 و 6 و همچنين به¬استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5 و 7، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه وشرکت ليزينگ ايرانيان (سهامي¬عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1394 عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

9. طبق يادداشت توضيحي 9 صورتهاي مالي، با مشارکت شرکت سازه و ساختمان، از سال 1392 شرکت اقدام به مشارکت در ساخت پروژه مجتمع اداري و تجاري در ميدان مادر کرج نموده است. جهت بهاي خريد زمين و ساخت پروژه بالغ بر مبلغ 500 ميليارد ريال هزينه برآورد گرديده و سهم شرکت و شريک به نسبت 4 دانگ و 2 دانگ مورد موافقت قرار گرفته، طي سال مورد گزارش براساس صورتجلسه مورخ 25/09/1394 شرکت تعاوني خاص کارکنان ايران¬خودرو و مستند به گزارشات کارشناسان رسمي دادگستري و مبايعه¬نامه تنظيمي، در مقابل واگذاري دو دانگ ملک فوق¬الذکر به شرکت سازه و ساختمان بمبلغ 7/86 ميليارد ريال (با 13 درصد سود طي 3 سال دوران مشارکت)، ملک اشرفي¬اصفهاني بمبلغ 170 ميليارد ريال از شرکت سازه و ساختمان خريداري گرديده و همچنين بشرح يادداشت توضيحي 1-9 صورتهاي مالي برنامه خروج از مشارکت مورد نظر است. باتوجه به مراتب فوق و صرف نظر از عدم تطبيق موضوع با مقررات ذيربط بانک مرکزي، تعيين تکليف سريع¬تر موضوع مورد تأکيد است.
10. طبق بررسيهاي بعمل آمده، سود خالص شرکت عمدتا از محل فروش املاک شرکت به شرکتهاي گروه و خارج از فعاليت عملياتي بشرح يادداشت توضيحي 25 صورتهاي مالي صورت گرفته است. لذا توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به اتخاذ تصميمات مناسب جهت برون رفت از وضعيت فعلي و کسب درآمد در چارچوب فعاليت شرکت طبق اساسنامه جلب مي¬نمايد.

11. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1393 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 2 خردادماه 1394 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر " مقبول " اظهار شده است.

12. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است : 1-12- مفاد ماده 126 مبني بـر ممنوعيت تصدي مسئوليت مديرعاملي دو شرکت بطـور همزمان. توضيح اينکـه صورتجلسه هيأت¬مديره مبني بر اخذ تصدي سمت در شرکت مورد گزارش در مرحله اخذ مجوز ثبت از بانک مرکزي مي¬باشد. 2-12- مفاد ماده 128 مبني بر آگهي مشخصات مديرعامل در روزنامه رسمي . 3-12- مفاد ماده 240 مبني بر لزوم تسويه سود سهام پرداختني ظرف مدت 8 ماه پس از تصميم مجمع عمومي و همچنين مفاد ماده 148 مبني بر ضرورت حصول اطمينان از رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام. 4-12- مفاد ماده 239 مبني بر پيشنهاد تقسيم سود سال مالي مورد گزارش به شرح يادداشت توضيحي 32 صورتهاي مالي بدون توجه به آثار مالي بندهاي 4 و 6 اين گزارش.
13. طبق مفاد بخشنامه موضوع دستورالعمل ناظر بر سياست¬هاي پولي و اعتباري در سال 1394 به شماره 34215/94 مورخ 14/02/1394 نرخ سود مورد عمل در شرکتهاي ليزينگ معادل 21 درصد تعيين گرديده و دريافت هرگونه وجه اضافي براي اعطاي تسهيلات ممنوع مي¬باشد. براساس رسيدگيهاي انجام شده، شرکت طي سال مورد گزارش و همانند سنوات قبل مبالغي تحت عنوان کارمزد تشکيل پرونده و درآمد کارمزد تسويه از مشتريان اخذ نموده است.
14. معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 33 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت¬مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تـشريفات مقرر در ماده قـانوني يـاد شده درخـصوص کسب مجـوز از هيئت¬مديره و عـدم شرکت مدير ذيـنفع در رأي¬گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه، معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال خاص عمليات فيمابين با شرکتهاي گروه انجام گرفته است.
15. گزارش هيئت¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت¬مديره باشد، جلب نشده است.
16. قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغي مورد ارزيابي قرار گرفته که در اين خصوص باستثناي عدم رعايت مفاد بندهاي 7 و 10 ماده 7، بند 2 ماده 9، 10، 12 و بند 5 ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت¬هاي ثبت شده نـزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر ارائه پيش¬بيني عملکرد سالانه تلفيقي گـروه، صورتهاي مالي ميان¬دوره¬اي حسابرسي شده شرکتهاي فرعي، افشاي متن صورتجلسه مورد تأييد هيأت¬رئيسه مجمع يک هفته پس از برگزاري مجمع عمومي، ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق¬العاده به مرجع ثبت شرکتها و افشاي آن يک هفته پس از ابلاغ ثبت، افشاي زمان¬بندي پرداخت سـود نقدي پيشنهادي حـداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع و تغيير در تـرکيب اعضاي هيئت¬مديره در موعد مقرر به سازمان ياد شده، به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نشده است.
17. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 29 اسفندماه 1394 طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري¬مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
18. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين¬نامه¬ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک¬ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و اين موسسه در حدود رسيدگيهاي انجام شده به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.

03خرداد1395
دايا رهيافت
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه دايا رهيافت Hassan Manouchehri Fard [Sign]8007721395/03/04 09:40:56
مدير موسسه دايا رهيافت Ali Amani [Sign]8000831395/03/04 09:53:18