مشخصات
امضا کنندگان: [ Alireza Noorbehesht [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/06/31 شرکت سرمايه گذاري مسکن الوند - نماد: ثالوند

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/10/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1395/10/21 درمحل  اراک ،خيابان امام خميني ، ساختمان بانک مسکن شعبه مرکزي (سرپرستي)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پارس مسکن سامان10000 %
شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن10000 %
شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن10000 %
شرکت پويا نوين پارس550000.02 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن البرز3581360.12 %
شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن27268376890.89 %
جمع27309990491.03 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا اميني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد مهدي نادري نور عيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسلم صالحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل محمودي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن78828سهامی عاماصلیاسماعيل عطائي مقدم0044925875رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
شرکت پارس مسکن سامان327886سهامی خاصاصلیحميدرضا زمرد0943298989عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن276172سهامی خاصاصلیمجيد اميري0533148200عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن276174سهامی خاصاصلیابوالفضل محمودي0050070479عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري مسکن البرز313373سهامی خاصاصلیعليرضا نوربهشت0532120191نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۹,۰۸۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۸۱,۳۱۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۸۱,۳۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۶۷,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۴,۳۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۳,۴۰۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۰۵۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۱,۳۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۱,۳۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۳۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۳۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت گروه سرمايه گذاري مسکنحقوقیسهامی عام78828اصلی
شرکت پارس مسکن سامانحقوقیسهامی خاص327886اصلی
شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکنحقوقیسهامی خاص276172اصلی
شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکنحقوقیسهامی خاص276174اصلی
سرمايه گذاري مسکن البرزحقوقیسهامی خاص313373اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 9,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 920 800 به صورت ناخالص
سایر موارد:
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هيات مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت. 2- تصويب ترازنامه و صورت حساب سود و زيان سال مالي منتهي به 31 شهريورماه 1395 3- اخذ تصميم در مورد تقسيم سود سهام. 4- انتخاب حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي 31/6/1396. 5- انتخاب روزنامهکثيرالانتشار براي درج آگهي هاي شرکت. 6-انتخاب اعضاي هيئت مديره. 7- ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد. 8- تعيين پاداش و حق حضور اعضاي هيئت مديره