مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت آهن و فولاد ارفع - نماد: ارفع
موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/03/31  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 1,994,865 میلیون ریال به‌مبلغ 2,994,865 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 1000000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1395/10/19 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
امضا کنندگان: [ Ali Reza Khayat [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد