icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
بيمه دي
سرمایه ثبت شده:
2,500,000
نماد:
ودي( ذودي )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
660351
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۲۹۵,۱۴۱ ۱۰۱,۲۸۳ ۱۹۱ بدهي به بيمه‌گذاران و نمايندگان ۳۱۲,۹۱۴ ۵۱۶,۰۵۰ (۳۹)
سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت ۱,۹۴۳,۰۳۸ ۸۲۰,۲۹۲ ۱۳۷ بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۳,۸۵۵,۶۶۶ ۶۵۱,۶۹۴ ۴۹۲
مطالبات از بيمه‌گذاران و نمايندگان ۳,۹۶۶,۰۶۵ ۲,۹۱۶,۶۲۵ ۳۶ سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۱,۱۸۲,۲۹۰ ۹۶۷,۲۲۵ ۲۲
مطالبات از بیمه گران و بيمه‌گران اتکايی ۲۹,۸۲۵ ۲۷,۱۱۷ ۱۰ ذخیره مالیات ۰ ۰ --
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۱,۵۷۵,۳۹۷ ۸۰۹,۶۸۶ ۹۵ سود سهام پرداختنی ۹,۴۵۰ ۱۲,۶۵۲ (۲۵)
سهم بیمه گران اتكایی از ذخایر فنی ۷,۸۸۲,۹۲۲ ۱,۰۹۰,۰۰۷ ۶۲۳ ذخاير حق بيمه ۵,۲۶۸,۱۲۱ ۲,۵۷۹,۱۸۷ ۱۰۴
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- ذخيره خسارت معوق ۴,۸۷۲,۰۳۱ ۷۴۵,۳۹۰ ۵۵۴
مطالبات بلندمدت ۸۲,۹۰۲ ۷۱,۸۱۰ ۱۵ ذخیره ریسک‌های منقضی نشده ۱۲۹,۴۴۶ ۱۸,۰۱۶ ۶۱۹
سرمایه گذاری‌های بلند مدت ۱,۱۸۷,۱۵۹ ۳۷۸,۴۵۱ ۲۱۴ سایر ذخایر فنی ۲۳۰,۸۸۵ ۱۵۹,۴۶۷ ۴۵
دارایی‌های ثابت مشهود ۵۰۲,۲۷۵ ۴۸۳,۹۲۲ ۴ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۷۱,۰۰۶ ۶۵,۲۴۵ ۹ حق بيمه سال‌های آتی ۱۳,۴۰۳ ۶,۵۸۳ ۱۰۴
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ -- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۲۶,۵۷۲ ۱۹,۰۹۶ ۳۹
تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰ --
سایر بدهی‌ها ۰ ۰ --
جمع بدهی ها ۱۵,۹۰۰,۷۷۸ ۵,۶۷۵,۳۶۰ ۱۸۰
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۳۵,۹۱۸ ۳۵,۹۱۸ ۰
اندوخته سرمایه ای ۰ ۰ --
سایر اندوخته‌ها ۴۱,۲۰۳ ۴۱,۲۰۳ ۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته (۹۴۲,۱۶۹) (۱,۴۸۸,۰۴۳) (۳۷)
جمع حقوق صاحبان سهام ۱,۶۳۴,۹۵۲ ۱,۰۸۹,۰۷۸ ۵۰
جمع دارایی‌ها ۱۷,۵۳۵,۷۳۰ ۶,۷۶۴,۴۳۸ ۱۵۹ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۱۷,۵۳۵,۷۳۰ ۶,۷۶۴,۴۳۸ ۱۵۹