icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
نئوپان 22 بهمن
سرمایه ثبت شده:
20,000
نماد:
چنوپا
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
202102
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/06/31
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 314140 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید
گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام نئوپان 22 بهمن

1. صورتهاي مالي شرکت نئوپان 22 بهمن (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 31شهريور ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌ بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌ شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌ مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت نئوپان 22 بهمن (سهامي عام) در تاريخ 31شهريور ماه 1395و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. همانطورکه در يادداشت شماره 11 توضيحي ذکرگرديده است ماليات عملکرد شرکت تا پايان سال مالي منتهي به 31شهريور 1393قطعي وتسويه گرديده است ماليات عملکرد سنوات منتهي به 31شهريور 1394 و1395 به ترتيب به مبلغ 1.112 ميليون ريال و1.491ميليون ريال باتوجه به در آمد مشمول ماليات محاسبه ودر حسابها منظور گرديده وماليات ارزش افزوده تا پايان سال 1394مورد رسيدگي قرار گرفته است. باتوجه به مراتب فوق تعيين بدهي قطعي ماليات جهت موارد فوق الذکر منوط به رسيدگي واظهار نظر مقامات مالياتي مي باشد. اظهار نظر اين موسسه براثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
6. به شرح يادداشت 10-9 توضيحي، مانده حساب دارايي در جريان تکميل بابت ماشين آلات چوب پلاست به بهاي تمام شده 14،319 ميليون ريال و با ارزش دفتري 13،891 ميليون ريال با ظرفيت کامل استفاده نگرديده و استهلاک آن معادل 30 درصد استهلاک ساليانه محاسبه و در حسابها ثبت شده است اظهار نظر اين موسسه براثرمفاد اين بند مشروط نشده است.

7. آيين نامه معاملات شرکت به روز نشده ولازم است که ايين نامه مذکور براساس قوانين ومقررات فعلي تهيه ومورد عمل قرارگيرد .ضمنا"مدارک تکميلي بخشي ازمعاملات انجام شده ارايه نگرديده است.

8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-8- مفاد مواد 114 و 115در خصوص سهام وثيقه دو تن از اعضاي هيأت مديره وحقوق ومزاياي مدير عامل. 2-8- موردي جهت پيگيري هاي شرکت مربوط به انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 30/10/1394 صاحبان سهام درج نشده ليکن تکاليف سنوات قبل که به نتيجه نرسيده به شرح ذيل است: 1-2-8- انتقال سهام سازمان صنايع ملي ايران به سازمان تأمين اجتماعي ، صندوق بازنشستگي کشوري ، آستان قدس رضوي ( توضيح اينکه سود سهام مربوط به اين شرکت ها نيز پرداخت نگرديده است ).
9. عدم پرداخت سود سهام سهامداران عمده و تعدادي از سهامداران جزء شرکت موضوع ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت.
10. معاملات مندرج در بند الف يادداشت توضيحي 29 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نگرديده است.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع ظرف يک ماه و عدم انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه شرکتهاي بورس.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص واحد مبارزه با پولشويي در شرکت تشکيل نشده و سيستم خاصي در اين ارتباط به منظور شناسايي اوليه ارباب رجوع و مستند سازي آن قبل از فروش کالا و خدمات و همچنين فراهم نمودن برنامه هاي آموزشي به کارکنان به مورد اجرا گذاشته نشده است.

19دی1395
موسسه حسابرسي عامر مشاور تهران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه عامر مشاور تهران Nasrin Pashaei Rad [Sign]8001471395/10/22 16:56:53
شريک موسسه عامر مشاور تهران Morteza Nowbakht [Sign]8008441395/10/22 17:02:10
مدير موسسه عامر مشاور تهران "Masoume Shaban [Sign] "8004291395/10/22 17:08:52