مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سيمان هرمزگان - نماد: سهرمز
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/08/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1396/11/24 درمحل تهران -اتوبان حقاني -بعداز کتابخانه ملي -هتل ارم سالن نگين برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/08/30
توضیحات:
تصميم گيري در خصوص تقسيم سود و ساير مواردي که اتخاذ تصميم نسبت به آنها در حدود و اختيارات مجمع عمومي فوق باشد.
 
امضا کنندگان: [ Mehdi Bashti [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد