مشخصات
امضا کنندگان: [ Baratali Mohammadian [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سايپا ديزل - نماد: خکاوه

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1396/01/26  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/09/27 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت ستاره سفيران آينده (سهامي خاص)شرکت ستاره سفيران آينده (سهامي خاص)332201علي اصغر حسن زاده شوئيليمحمدرضا زارعي0061521310عضو هیئت مدیرهموظف
شرکت تجارت الکترونيک خودرو تابان (سهامي خاص)شرکت تجارت الکترونيک خودرو تابان (سهامي خاص)389372رسول محمدصادقيمحمد هادي نوري0041645741نایب رئیس هیئت مدیرهموظف
شرکت توسعه سرمايه رادين (سهامي خاص)شرکت توسعه سرمايه رادين (سهامي خاص)163217بهرام سبزواريبهرام سبزواري1911081731عضو هیئت مدیرهموظفدکتري حسابداري
شرکت توسعه گستر برنا (سهامي خاص)شرکت توسعه گستر برنا (سهامي خاص)10101835127سيد محمود حسينيرسول شيرزاد0052068838رئیس هیئت مدیرهموظف
روح اله گلشن اميرحسينيروح اله گلشن اميرحسيني0602331927فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظف


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
محمد هادي نوري