icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
ليزينگ ايرانيان
سرمایه ثبت شده:
1,000,000
نماد:
وايران( ذوايران )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
659151
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1394/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۳/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۳/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۳۹,۰۸۳ ۱۰۱,۱۵۵ (۶۱) حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ۶۶۱,۱۶۳ ۹۶۸,۳۶۶ (۳۲)
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ۳۳,۱۶۲ ۳۴,۹۰۶ (۵) سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۶۸,۶۴۱ ۷۳,۵۱۰ (۷)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته ۰ ۰ -- بدهی به شرکتهای گروه و وابسته ۰ ۰ --
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ۱,۶۸۹,۰۹۷ ۳,۰۲۸,۱۱۲ (۴۴) پیش دریافتها ۰ ۰ --
سایر حسابها و اسناد دریافتنی ۴۹۵,۳۰۵ ۶۷,۴۴۶ ۶۳۴ ذخیره مالیات بر درآمد ۱۰,۶۶۴ ۱۰۶,۲۶۰ (۹۰)
موجودی مواد و کالا ۸۶۳,۴۶۰ ۰ -- حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ۹۸۹,۶۳۴ ۳۲۰,۳۱۲ ۲۰۹
پیش پرداختها ۱,۲۶۱ ۴,۴۲۷ (۷۲) سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۷۰,۵۰۸ ۲۱,۸۹۳ ۲۲۲
جمع داراییهای جاری ۳,۱۲۱,۳۶۸ ۳,۲۳۶,۰۴۶ (۴) جمع بدهیهای جاری ۱,۸۰۰,۶۱۰ ۱,۴۹۰,۳۴۱ ۲۱
سرمایه گذاریهای بلند مدت ۱۱۲,۲۸۱ ۱۷۶,۶۶۳ (۳۶) حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت ۰ ۰ --
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک ۳۷۷,۹۸۶ ۲۵۱,۳۵۰ ۵۰ تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۵۸۲,۲۶۹ ۱,۰۴۲,۷۷۳ (۴۴)
داراییهای نامشهود ۳,۹۴۲ ۱۰۰,۷۰۹ (۹۶) ذخیره مزایای پایان خدمت ۱۴,۰۹۶ ۱۲,۶۴۶ ۱۱
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت) ۹۳,۶۸۰ ۱۸۸,۹۱۴ (۵۰) جمع بدهیهای غیر جاری ۵۹۶,۳۶۵ ۱,۰۵۵,۴۱۹ (۴۳)
پیش پرداختهای سرمایه ای ۰ ۰ -- جمع بدهیهای جاری و غیر جاری ۲,۳۹۶,۹۷۵ ۲,۵۴۵,۷۶۰ (۶)
سایر داراییها ۰ ۰ -- حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰
اندوخته طرح و توسعه ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۲۱۲,۲۸۲ ۳۰۷,۹۲۲ (۳۱)
جمع داراییهای غیر جاری ۵۸۷,۸۸۹ ۷۱۷,۶۳۶ (۱۸) جمع حقوق صاحبان سهام ۱,۳۱۲,۲۸۲ ۱,۴۰۷,۹۲۲ (۷)
جمع داراییها ۳,۷۰۹,۲۵۷ ۳,۹۵۳,۶۸۲ (۶) جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۳,۷۰۹,۲۵۷ ۳,۹۵۳,۶۸۲ (۶)