مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کشتيراني آريا - نماد: حاريا
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1397/05/29 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1397/07/02 درمحل شرکت ملي نفتکش ايران واقع در تهران بلوار آفريقا خيابان شهيد عاطفي شرقي شماره 42 سالن اجتماعات برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/10/10
توضیحات:
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد