مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بانک صادرات ايران - نماد: وبصادر

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/05/29  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1397/05/29 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
حجت اله صيديحجت اله صيدي4280466920فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفدکتري
غلام سوريغلام سوري3979474836فاقد نمایندهفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
پرويز مقدسيپرويز مقدسي0034752668فاقد نمایندهفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهموظفليسانس
رضا صديقرضا صديق4500163875فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
ارسلان فتحي پورارسلان فتحي پور1371854793فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفدکتري