مشخصات
امضا کنندگان: [ Mehdi Bashti [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/08/30 شرکت سيمان هرمزگان - نماد: سهرمز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/11/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1396/11/24 درمحل  تهران -اتوبان حقاني -بعداز کتابخانه ملي -هتل ارم سالن نگين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/08/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت بازرگاني و توليدي مرجان کار 10000 %
شرکت ليزينگ اميد40000 %
شرکت سرمايه گذاري سپه44080 %
ساير سهامداران25412570.47 %
بانک تجارت110924222.05 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري بانک مسکن(سهامي عام)128740862.38 %
شرکت گروه توسعه مالي مهرآيندگان - سهامي عام146440002.7 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد47011814886.74 %
جمع51127932194.33 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  داريوش بذري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ناصرآخوندي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرداد نعمتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي باشتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد183650سهامی عاماصلیمحمدحسين ايرانمنش2991409101نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت ليزينگ اميد229556سهامی عاماصلیمهدي باشتي 4268918280عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري سپه85207سهامی عاماصلیسيد محمود افصح حسيني 0042566940عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
شرکت چاپ ونشر سپه78484سهامی خاصاصلیداريوش بذري3256185207رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت بازرگاني و توليدي مرجان کار (سهامي خاص)1156سهامی عاماصلیحسن اصغر زاده5184916493عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/08/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/08/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۳۵,۹۶۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۴۷,۲۶۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۴۷,۲۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۲۵,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۲۲,۰۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۵۸,۰۲۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹,۲۴۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۴۸,۷۷۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۸۹,۷۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۵۹,۰۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۳۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۵۰
سرمایه
۵۴۲,۰۰۰
رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 1,000,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,500 2,500 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تصميم گيري در خصوص تقسيم سود و ساير مواردي که اتخاذ تصميم نسبت به آنها در حدود و اختيارات مجمع عمومي فوق باشد.