icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
قند لرستان
سرمایه ثبت شده:
240,000
نماد:
قلرست
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
154207
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1395/10/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/04/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره قند لرستان

1. 1-ترازنامه شرکت قند لرستان (سهامي عام) در تاريخ 30 ديماه 1395 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت-صورتهاي مالي ميان دوره¬اي با هيأت¬مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه-گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2-بررسي¬اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬کند.

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. 4-همانطور که از صورت سودوزيان مشخص است، سود ناخالص و سود قبل از ماليات دوره جاري به بيش از 8/1 و 2 برابر دوره مشابه سال قبل بالغ گرديده است. دليل عمده و اصلي اين موضوع دستيابي به حدود 92 درصد مقدار و مبلغ فروش شکر توليدي از چغندر دوره بهره-برداري سال 1395 و شناسايي و تحصيل فصلي درآمدهاي عملياتي و غيرعملياتي شرکت در رعايت استانداردهاي حسابداري و تحقق نامنظم مخارج عملياتي در طي سال مالي مي¬باشد.
5. 5-بشرح يادداشت توضيحي 3-10 ، حدود 3,300 مترمربع از 8,000 مترمربع زمين شرکت واقع در شهرستان الشتر که ارزش دفتري کل آن در تاريخ ترازنامه بالغ بر 32 ميليارد ريال بوده، در سنوات قبل توسط شهرداري الشتر تصرف گرديده و اقدامات حقوقي و قانوني شرکت در اين ارتباط در حال حاضر در جريان پيگيري مي¬باشد. با توجه به نتيجه بررسيهاي بعمل آمده، اعمال هرگونه تعديل موردنياز در حسابهاي شرکت موکول به رأي نهايي و قطعي مراجع قانوني ذيربط در اين خصوص خواهد بود.
6. 6-طبق يادداشت توضيحي 2-1-5، مبلغ 3/71 ميليارد ريال بابت مانده يارانه متعلقه شکر چغندري سنوات قبل و دوره جاري به عنوان طلب شرکت از سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان جزو اقلام حسابهاي دريافتني تجاري (جدول يادداشت توضيحي 5) منعکس مي¬باشد.
7. 7-به شرح يادداشت توضيحي 9-10، جمعا مبلغ 6/15 ميليارد ريال بابت خريد سنوات قبل و مخارج نصب يکدستگاه توربين جزو اقلام پيش پرداختهاي سرمايه¬اي مندرج بوده که مـورد تست و بهره¬برداري آزمايشي قرار گرفته ولي هنوز به دليل عدم خاتمه دوره گارانتي مربوطه طبق قرارداد، تحويل قطعي نشده است. همچنين بشرح يادداشت توضيحي 1-7، حدود 6/5 ميليارد ريال پيش پرداخت خريد بذر داخلي که طبق تأييديه موسسه اصلاح و تهيه بذر جهاد کشاورزي بعنوان موجودي اماني شرکت اعلام شده، تعيين تکليف و تحويل نشده است.
8. 8-عليرغم رسيدگي حسابهاي سالهاي 1384 تا 31/4/1394 توسط سازمان تأمين اجتماعي (يادداشت توضيحي 2-31)، برگ اعلام بدهي هنوز به شرکت ابلاغ نشده است. اعمال هرگونه تعديل در رابطه با موضوع فوق موکول به خاتمه عمليات و رأي نهايي و قطعي مرجع ذيربط مي¬باشد.

9. 9-اهم موارد ملاحظه شده در بررسي مراعات مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس، شامل تأخير در ارسال پيش بيني سالانه براساس عملکرد واقعي 3 ماهه و صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 31/4/1395 حسابرسي نشده و ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 27/8/1395 به مرجع ثبت شرکتها و ارسال جدول زمانبندي پرداخت سود سهام و عدم پرداخت سود سهام مصوب سنوات قبل مي¬باشد.
10. 10-الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي براساس چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته و به استثناي عدم اجراي وظايف پيش بيني شده براي کميته حسابرسي و عدم تدوين و تصويب برخي آئين نامه¬هاي مالي و عملياتي و اداري، عدم ارزيابي ريسکها و عدم تشکيل واحد حسابرسي داخلي، به مورد عمده و حائز اهميت ديگري برخورد نشده است.

25اسفند1395
موسسه حسابرسي بهمند
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بهمند Ahmadreza Sharifi Ghazvini [Sign]8715811395/12/28 20:01:15
مدير موسسه بهمند Reza Atash [Sign]8000031395/12/28 20:04:32