icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
مهرطريق ايرانيان
سرمایه ثبت شده:
1,000
نماد:
ذوايران2
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1394/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام مهرطريق ايرانيان

1. صورت هـاي مالـي شرکت خدمات بيمه اي مهر طريق ايرانيان (سهامي خاص ) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجـوه نقـد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 25 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. مسئوليت تهيـه صورت هـاي مالـي ياد شده طبق استانداردهاي حسابـداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامـل طراحـي ، اعمـال و حفظ کنتـرل هـاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اسـاس حسابرسي انجـام شـده طبـق استانداردهـاي حسابرسـي است. استانداردهـاي مزبـور ايجاب مي‌کند اين موسسـه الزامات آيين رفتـار حرفه‌اي را رعـايت و حسابرسـي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقـول کسب شـود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشـا شده در صورتهـاي مالي است . انتخاب روش هـاي حسابرسي ، به قضاوت حسابـرس ، از جمله ارزيابي خطـرهاي تحريـف بـا ‌اهميت ناشـي از تقلب يـا اشتباه در صورتهـاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترل هاي داخلـي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظـور طراحي روش هاي حسابرسـي مناسـب شرايـط موجود ، و نه به قصـد اظهار نظر نسبت بـه اثربخشي کنترل هـاي داخلـي واحد تجاري ، بررسي مي‌شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابـي مناسب‌ بودن رويه‌هـاي حسابداري استفـاده‌ شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقـاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده ، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است . همچنيـن ايـن موسسـه به عنـوان بازرس قانونـي مسئوليـت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. با عنايت به يادداشت توضيحي11 ، مانده طلب شرکت ليزينگ ايرانيان ( شرکت اصلي ) در تاريخ ترازنامه به مبلغ 775ر17 ميليون ريال در ارتباط با تامين منابع مالي شرکت بوده که در اين ارتباط توافق نامه اي ارايه نشده و لذا صحت طبقه بندي تماميت مبلغ فوق به عنوان بدهي هاي جاري و شرايط و چگونگي تسويه آن براي اين موسسه محرز نشده و لذا تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد فوق بر صورت هاي مالي مورد گزارش امکان پذير نيست .
5. تا تاريخ اين گزارش پاسخ تاييديه هاي درخواستي از مجتمع خدمات بيمه اي15 آبان به مبلغ057ر3 ميليون ريال ، در ارتباط با شناسايي درآمد مربوط به کارمزد بيمه نامه هاي صادره و همچنين ساير حساب هاي پرداختني به مبلغ 534 ميليون ريال واصـل نشـده و همچنين شرکت چتر آسايش ايرانيان مانده بدهي خود را به مبلغ 202 ميليون ريال کمتر اعلام نموده که تا تاريخ اين گزارش مرتفع و توجيه نگرديده است . با توجه به مراتب فوق ، آثار احتمالي ناشي از مراتب فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش امکان پذير نيست ( يادداشتهاي توضيحي 5 ، 11 و 16 ) .

6. به نظر اين موسسـه ، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي4 و 5 اين گزارش ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت خدمات بيمه اي مهر طريق ايرانيان (سهامي خاص ) در تاريخ 29 اسفند ماه 1394و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌ اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد .

7. مبلغ 410ر6 ميليون ريال مانده پيش پرداخت سرمايه اي نقل از سال قبل بابت تحصيل طبقه اول و يک باب واحد تجاري ساختمان مهر واقع در خيابان اشرفي اصفهاني بر اساس تفاهم نامه في ما بين شرکت هاي سبلان حامي و تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو به منظور فعاليت شرکت بوده که علي رغم تصرف آن در دي ماه 1393، تا تاريخ اين گزارش تعيين وضعيت نشده و منوط به اجراي تفاهم نامه فوق است ( يادداشت توضيحي 2-8 ) .
8. بدهي هاي جاري شرکت به مراتب بيش از دارايي هاي جاري بوده و به دليل عدم نقدينگي بدهي به سازمان امور مالياتي ، سازمـان تامين اجتماعـي و سايـر اشخـاص در مواعـد مقرر پرداخت و تسويه نشده است . علي رغم استخدام مجدد پرسنل ، فعاليت شرکت در سال مورد گزارش همانند سنوات قبل کاهش يافته و منتج به زيان گرديده و زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامـه بيش از 7/4 برابر سرمايـه است . ضمنا تـا تاريخ اين گزارش قراردادهاي جديد با ساير اشخاص در ارتباط با موضوع فعاليت شرکت منعقد نشده است . بدين ترتيب ترديد قابل ملاحظه نسب به توانايي شرکت براي ادامه فعاليت به عنوان يک واحد داير وجود دارد ( يادداشت توضيحي 25 ) .

9. مفاد ماده 12 آيين نامه نمايندگي بيمه مصوب بيمه مرکزي در خصوص انعقاد قرارداد با شرکت بيمه ايران و به تبع آن مفاد ماده 2 آيين نامه فوق مبني بر تمديد قرارداد نمايندگي هر 3 سال يکبار ، رعايت نشده است .
10. دارايي ثابت از تاريخ 4/9/1394 به بعد از پوشش بيمه اي برخوردار نبوده است .

11. با عنايت به بندهاي 8 و 9 اين گزارش نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به مراتب مزبور و لزوم اتخاذ تصميمات و تدوين استراتژي شرکت در خصوص فعاليت هاي آتي جهت تداوم فعاليت ،کسب سود ، جبران زيان انباشته ، تامين نقدينگي لازم و همچنين رعايـت مفـاد مـاده 141 اصلاحيـه قانـون تجـارت در خصـوص تشکيـل مجـمع عمومـي فـوق العاده صاحبان سهام و تصميم گيري در رابطه با بقا يا انحلال شرکت ، جلب مي نمايد .
12. مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ثبت و آگهي نمودن مصوبات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 20/02/1394 و ماده 114 در خصوص سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت رعايت نشده و لذا نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده 115 همان قانون جلب مي نمايد .
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 24 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مـورد گـزارش انجام شـده و توسـط هيئت مديـره به اطـلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذکوربا رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت نپذيرفته اسـت . ضمنا به استثناي صدور بيمه نامه ها که در روال عادي تجاري صورت گرفته ما بقي معاملات در روال خاص في ما بين صورت پذيرفته است .
14. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظـور تقديـم به مجمـع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجـه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظـر اين موسسـه به مـوارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .
15. در اجـراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول شويـي توسـط حسابرسـان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هـاي اجرايـي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسـي ، توسـط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نکرده است .

14اردیبهشت1395
موسسه حسابرسي شراکت
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه شراکت Syrus Gohari [Sign]8006781395/03/01 17:03:42
مدير موسسه شراکت Majid Keshvar Pajouh Langroudi [Sign]8006561395/03/01 17:06:03