مشخصات
امضا کنندگان: [ Shahin Saleh Mohammadzadeh [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بانک صادرات ايران - نماد: وبصادر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/12/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1395/12/28 درمحل  مجموعه فرهنگي بانک صادرات ايران به نشاني: اتوبان شهيد صياد شيرازي، ميدان حسين آباد، خيابان وفامنش، خيابان مفتوحي شرقي، پلاک 38   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي22751525723.94 %
سهام ترجيحي کارکنان بانک28899999915 %
ساير سهامداران54157973159.37 %
دولت جمهوري اسلامي ايران1058862037318.32 %
شرکت کارگزاري سهام عدالت2311999985740 %
جمع4428957010876.63 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي موحد نژاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مرتضي سامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ايوب باقر تبار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي حاجي پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
دولت جمهوري اسلامي ايران1اصلیمحمد رضا عرفاني3051112720عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان بوشهر5684اصلیبهمن وکيلي1817407597عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان خراسان شمالي2131اصلیسياوش زراعتي5709816655عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري نور کوثر ايرانيان10102699549اصلیحميد تهرانفر0050937758عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سياوش زراعتيحقیقی5709816655اصلی
حميد تهرانفرحقیقی0050937758اصلی
مجتبي لشکربلوکيحقیقی0069301614اصلی
غلام سوريحقیقی3979474836اصلی


سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده باشد.