icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
تجارت حامي الکترونيک ايرانيان
سرمایه ثبت شده:
30,000
نماد:
ذوايران1
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1394/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام تجارت حامي الکترونيک ايرانيان

1. صورت هـاي مالـي شرکت تجارت حامي الکترونيک ايرانيان ( سهامي خاص ) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجـوه نقـد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. مسئوليت تهيـه صورت هـاي مالـي ياد شده طبق استانداردهاي حسابـداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامـل طراحـي ، اعمـال و حفظ کنتـرل هـاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اسـاس حسابرسي انجـام شـده طبـق استانداردهـاي حسابرسـي است. استانداردهـاي مزبـور ايجاب مي‌کند اين موسسـه الزامات آيين رفتـار حرفه‌اي را رعـايت و حسابرسـي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقـول کسب شـود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشـا شده در صورتهـاي مالي است . انتخاب روش هـاي حسابرسي ، به قضاوت حسابـرس ، از جمله ارزيابي خطـرهاي تحريـف بـا ‌اهميت ناشـي از تقلب يـا اشتباه در صورتهـاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترل هاي داخلـي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظـور طراحي روش هاي حسابرسـي مناسـب شرايـط موجود ، و نه به قصـد اظهار نظر نسبت بـه اثربخشي کنترل هـاي داخلـي واحد تجاري ، بررسي مي‌شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابـي مناسب‌ بودن رويه‌هـاي حسابداري استفـاده‌ شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقـاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده ، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است . همچنيـن ايـن موسسـه به عنـوان بازرس قانونـي مسئوليـت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. با عنايت به يادداشت هاي توضيحي 1-1-6 ، مانده حساب دارندگان حامي کارت در تاريخ ترازنامه به مبلغ 967ر23 ميليون ريال شامل مبلغ 910ر3 ميليون ريال مانده بدهي شرکت نيواد نقل از سال هاي گذشته بوده که تا تاريخ اين گزارش علي الرغم وثايق کافي ، به حيطه وصول درنيامده است . مضافا تا تاريخ اين گزارش پاسخ تاييديه درخواستي از شرکت تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو در ارتباط با بلوکه شدن سهام دارندگان حامي کارت به مبلغ 057ر20 ميليون ريال نزد آن شرکت ، واصل نشده و لذا بازيافت و يا عدم بازيافت مبالغ مذکور براي اين موسسه محرز نگرديده و اين موسسه نيز نتوانسته از طريق اجراي ساير روش هاي حسابرسي آثار احتمالي ناشي از مراتب فوق بر صورت هاي مالي مورد گزارش را تعيين کند.
5. با عنايت به يادداشت توضيحي 1-6 ، مانده حساب هاي دريافتني شامل مبلغ 450ر2 ميليون ريال اقلام راکد و سنواتي و مبلغ 569ر1 ميليون ريال مربوط به طرح 26 درصدي بوده که تا تاريخ اين گزارش به حيطه وصول در نيامده و در مقابل آن ذخيره کافي در حساب ها منظور نشده است . هر چند ايجاد ذخيره کافي در اين ارتباط ضروري بوده ، اما به دليل نبود مدارک و مستندات لازم ، تعيين اثرات مالي ناشي از مورد مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ، درحال حاضر امکان پذير نبوده است .
6. با عنايت به يادداشت توضيحي 11 ، مانده دارايي هاي نامشهود در تاريخ ترازنامه شامل مخارج انجام شده در سنوات قبل و سال جاري به ترتيب به مبالغ 004ر3 ميليون ريال و 981ر1 ميليون ريال جهت اجراي پروژه ها بوده که تا تاريخ اين گزارش مدارک و مستندات مورد لزوم در خصوص چگونگي احتساب مبلغ 981ر1 ميليون ريال سهم از هزينه هاي جاري به پروژه مذکور ارايه نشده و همچنين اقدامات لازم به منظور تکميل و بهره برداري آن ها صورت نپذيرفته است . به دليل عدم ارايه مـدارک و مستنـدات در ايـن خصـوص و نحـوه استفـاده از دارايـي مذکـور ، تعيين اثـرات احتمالـي ناشـي از عـدم انتفـاع دربهره برداري و قابليت بازيافت کامل پرژه هاي مذکور بر صورت هاي مالي مورد گزارش ، امکان پذير نبوده است .
7. تا تاريخ اين گزارش پاسخ تاييديه هاي درخواستي از تامين کنندگان موادو کالا به مبلغ دفتري 190ر45 ميليون ريال ، بانک اقتصاد نوين در ارتباط با شناسايي مبلغ 323ر3 ميليون ريال درآمد مربوط به تراکنشات وجوه واريز شده به کارت هاي صادره و همچنين ساير حساب هاي دريافتني و پرداختني به ترتيبب به مبالغ 950ر29 ميليون ريال و 358ر10 ميليون ريال ، واصل نشده است . با توجه به مراتب فوق ، اين موسسه نتوانسته از طريق اجراي ساير روش هاي حسابرسي آثار احتمالي ناشي از مراتب فوق بر صورت هاي مالي مورد گزارش را تعيين کند ( يادداشت هاي توضيحي 6 ، 14 ، 15 و 22 ) .

8. به نظر اين موسسه ، به استثناي آثار مـوارد منـدرج در بنـد 5 فوق و به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 ، 6 و 7 اين گزارش ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت تجارت حامي الکترونيک ايرانيان ( سهامي خاص ) در تاريخ29 اسفند ماه1394و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌ اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

9. مبلغ 990ر10 ميليون ريال مانده پيش پرداخت سرمايه اي نقل از سال قبل بابت تحصيل طبقات دوم ، سوم و چهارم ساختمان مهر واقع در خيابان اشرفي اصفهاني بر اساس تفاهم نامه في ما بين شرکت هاي سبلان حامي و تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو به منظور فعاليت شرکت بوده که علي رغم تصرف آن در دي ماه 1393 و اجاره دادن بخشي از آن در اواخر سال جاري به ساير اشخاص ، تا تاريخ اين گزارش تعيين وضعيت نشده و منوط به اجراي تفاهم نامه فوق است (يادداشتهاي توضيحي 10 و 22 ) .

10. دارايي هاي ثابت در طي سال مورد گزارش از پوشش بيمه اي مناسب برخوردار نبوده است.

11. فعاليت اصلي شرکت در ارتباط با خدمات کارت اعتباري ( بانکي ) در سال هاي اخير کاهش يافته و عمده درآمدهاي شرکت از محل سود سپرده بانک و خريد و فروش کالا است .
12. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصويب توسط مجمع عمومي ساليانه صاحبان سهام، رعايت نشده است. همچنين با توجه به يادداشت توضيحي 33 در مورد پيشنهاد تقسيم سود ، نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد اين گزارش جلب مي نمايد.
13. تکاليف مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت مورخ 20/02/1394 در رابطه با بندهاي 6 و 10 اين گزارش ، به نتيجه قطعي نرسيده است .
14. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مـورد گـزارش انجام شـده و توسـط هيئت مديـره به اطـلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مـذکور بـا رعايت تشريفـات مقـرر در مـاده قانونـي يـاد شـده در خصـوص کسـب مجـوز از هيئت مديـره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت نپذيرفته است . به استثناي معاملات با شرکت تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو در خصوص طرح 25 درصدي با بانک رسالت و فروش اثاثيه به شرکت ليزينگ ايرانيان که در چارچوب روابط خاص في ما بين صورت پذيرفته ، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نشده باشد ، جلب نگرديده است .
15. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضـوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظـور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . بـا توجـه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول شويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي ، توسط ايـن موسسه مـورد ارزيابـي قـرار گرفته و به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نگرديده است .

08اردیبهشت1395
موسسه حسابرسي شراکت
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه شراکت Syrus Gohari [Sign]8006781395/03/01 16:31:14
مدير موسسه شراکت Majid Keshvar Pajouh Langroudi [Sign]8006561395/03/01 16:35:45