مشخصات
شرکت کارخانجات مخابراتي ايران - نماد: لکما
موضوع: اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
پیرو ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی منتشر شده در سامانه کدال با شماره پیگیری 469661 و به استناد ماده 12 مکرر 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع می رساند کنفرانس اطلاع رسانی شرکت در تاریخ 1397/06/17 برگزار و اهم مطالب مطرح شده بشرح فایل پیوست می باشد.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد