مشخصات
امضا کنندگان: [ Ali Dehaghin [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت فولاد کاوه جنوب کيش - نماد: کاوه

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1394/12/26  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1395/03/09 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارسشرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس272808غلامحسين عرب حسن خانيعلي دهاقين0069010153نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سيناشرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا211900غلامحسين غلاميفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميبنياد مستضعفان انقلاب اسلامي1983احمد علي هراتي نيکفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيانشرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان480658فاقد نمایندهغلامحسين عرب حسن خاني4591036634عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت ره نگار خاورميانه پارسشرکت ره نگار خاورميانه پارس429795فاقد نمایندهشهرام نادري0057638039عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس