مشخصات
امضا کنندگان: [ Arman Soltani [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت عمران و مسکن سازان ايران - نماد: ثعمسا(مسکن سازان ايران)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/11/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/02/29 درمحل  دفترمرکزي شرکت واقع درتهران ،ميدان ونک، خيابان ملاصدرا،خيابان شيرازجنوبي، خيابان گرمسارغربي ، شماره 51، طبقه پنجم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت زيباسازه توس گام10 %
شرکت عمران نوين توس جاودان10 %
موسسه مالي و اعتباري عسکريه69290646.29 %
شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران2293531220.82 %
شرکت مديريت سرمايه اميد توس 8029562272.89 %
جمع110160000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدسعيد ايزدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا مروجي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن اسعدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  صالح نقي پور ويجويه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
صالح نقي پور ويجويه1370552378اصلیعضو هیئت مدیرهموظف
محمدرضا مروجي6359415682اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
غفور خرامهر0828843805اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
محسن اسعدي1060254298اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
محمدسعيد ايزدي3871328111اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
صالح نقي پور ويجويهحقیقی1370552378اصلی
محمدرضا مروجيحقیقی6359415682اصلی
غفور خرامهرحقیقی0828843805اصلی
محسن اسعديحقیقی1060254298اصلی
محمدسعيد ايزديحقیقی3871328111اصلی