icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا
سرمایه ثبت شده:
6,000,000
نماد:
ورنا
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
341010
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/06/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 31 شهريور ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. همانگونه که در يادداشت هاي توضيحي 2-2 و 5-9 منعکس است، صورتهاي مالي عمده شرکت هاي فرعي و وابسته ، با توجه به تفاوت سال مالي آنها با شرکت اصلي ، در صورتهاي مالي شرکت اصلي تلفيق نشده است ، در اين ارتباط سهم شرکت از خالص سود و زيان انباشته شرکتهاي مزبور جمعا" بالغ بر مبلغ 900ر1 ميليارد ريال زيان گرديده ، لذا اجراي الزامات استاندارد حسابداري 32 در ارتباط با سرمايه گذاريهاي مزبور و مطالبات از شرکت فرعي زيانده موضوع يادداشت توضيحي 9-1-5 و شرکت هاي فوق الذکر که جمعا بالغ بر مبلغ 374ر1 ميليارد ريال مي باشد ، ضروري است.
5. براساس پاسخ تاييديه وکيل حقوقي ، رأي هيأت داوري سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر تعلق جريمه نسبت به تأخير در پرداخت سود سهام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران که در سال 1391 صادر گرديده بود ، در محاکم قضائي ابطال ، ليکن تا کنون بصورت رسمي به شرکت ابلاغ نگرديده است و تعديل صورتهاي مالي از اين بابت در خصوص ذخاير احتسابي منوط به ابلاغ رسمي راي مزبور گرديده است .

6. به نظر اين موسسه ، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي گروه و شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-7 الي 3-7 مشروط نشده است: 1-7- آخرين وضعيت دعاوي درجريان وخاتمه يافته به همراه آثار احتمالي و قطعي آنها برصورتهاي مالي به تفصيل در يادداشت توضيحي 2-32 صورتهاي مالي افشا گرديده که نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به آن جلب مينمايد. 2-7- همانگونه که در يادداشت توضيحي 7 منعکس است، در سنوات قبل مبالغي توسط شرکت هاي سرمايه پذير به عنوان ماليات از سود سهام پرداختي به شرکت کسر که اين مبلغ به عنوان پيش پرداخت ماليات در صورتهاي مالي منعکس شده ، ليکن تا کنون توسط سازمان امور مالياتي احراز نگرديده است. 3-7- پرتفوي سرمايه گذاري کوتاه مدت گروه (موضوع يادداشت توضيحي 4 ) ، شامل سرمايه گذاري در حدود 164 ميليون سهم شرکت ايران خودرو به مبلغ 8/345 ميليارد ريال ( با خالص ارزش فروش 490 ميليارد ريال ) مي باشد که بدليل قصد شرکت مبني بر تسويه بخشي از تعهدات از محل فروش آنها ، به عنوان سرمايه گذاري کوتاه مدت سريع المعامله در بازار طبقه بندي و انعکاس يافته است .

8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت توسط شرکت به شرح زير است: 1-8- مفاد مواد 240 و 148 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام مصوب ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب توسط مجمع عمومي صاحبان سهام. 2-8- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 30/10/1394 صاحبان سهام در ارتباط با تغيير سال مالي شرکت و نيز مفاد بندهاي 4، 2-7 و 1-12 تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه قطعي نشده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-34 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و در پايان سال مالي توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده و کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است.به نظر اين موسسه معاملات مزبور در روال معمول روابط فيمابين شرکتهاي گروه انجام پذيرفته است.
10. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است ، با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد ، جلب نشده است .
11. اسناد مالکيت املاک خريداري شده از شرکت سايپا ( بابت تسويه بخشي از مطالبات از ايشان ) عليرغم سپري شدن زمان تعيين شده در مبايعه نامه في مابين ، به نام شرکت منتقل نشده است .
12. در اجراي مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستور العملهاي انضباطي صادره توسط نهاد مزبور، موارد ذيل قابل ذکر است: 1-12- هر چند با حل و فصل بخشي از مشکلات سنواتي شرکت طي سال مالي جاري (تسويه بدهي به شرکت سرمايه گذاري سايپا از طريق انتقال 6 درصد از سهام شرکت سايپا به ارزش توافقي و نيز مسائل حقوقي في مابين با شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي در ارتباط با خريد بلوکي سهام ايران خودرو ) ، عملکرد سال جاري منجر به سود شده ، ليکن با عنايت به اينکه عمده درآمدهاي کسب شده عمدتا" غير مستمر و غير نقدي بوده و نيز با عنايت به ساختار مالي شرکت و در نظر گرفتن موارد مندرج در بند 4 اين گزارش ، پيشنهاد مي گردد برنامه ريزي مناسب جهت تأمين منابع مالي لازم به منظور بازپرداخت مابقي بدهيها انجام و در هنگام تصميم گيري در ارتباط با تقسيم سود ، مفاد مندرج در اين بند مد نظر قرار گيرد. 2-12- طي سال مالي مورد گزارش، افشاء به موقع صورتهاي مالي مياندوره اي (شرکت فرعي بازرگاني برنا ) و افشاي فوري صورتجلسه مجمع عمومي ، تعديلات سنواتي با اهميت و اطلاعات مهم و نيز ثبت به موقع صورت جلسه مجمع عمومي عادي سالانه نزد اداره ثبت شرکتها ، رعايت نگرديده است.
13. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه و دستور العمل هاي اجرائي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي ، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

09دی1395
موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Nima Jenab [Sign]9018241395/10/22 17:32:42
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Seyed Abbas Esmaeilzadeh Pakdaman [Sign]8000521395/10/22 17:37:09
مدير موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Abbas Vafadar [Sign]8008741395/10/22 17:41:18