مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/02/31 شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين - نماد: تاپيکو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/05/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1397/05/30 درمحل  تهران انتهاي بزرگراه حکيم، بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادي، مرکز همايش هاي بين المللي پژوهشگاه صنعت نفت، سالن اصلي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/02/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين9681008161.19 %
ساير سهامداران15648000001.92 %
آينده سازان رفاه پرديس45369171075.57 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي6767655559583.04 %
جمع7474637351891.71 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهروز خالق ويردي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  وحيد رجبيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرخ سميعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجمود مخدومي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي59435اصلیمحمود مخدومي2249696411عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين147960اصلیجواد داوري آشتياني0045718393نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين149634اصلیاسلام خسروي6019313379عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين151394اصلیمحمد حسن پيوندي ثاني0839425333رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين212898اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/02/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/02/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۵,۳۹۰,۲۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶,۷۳۱,۶۴۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶,۷۳۱,۶۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴,۳۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۳۸۱,۶۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۷,۷۷۱,۸۸۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۲۲۹,۳۵۰)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۷,۵۴۲,۵۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۲,۲۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵,۳۱۷,۵۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۸۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۰
سرمایه
۸۱,۵۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، نسل فردا


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 21,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 3,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تنفيذ معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت