icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
سيمان مجد خواف
سرمایه ثبت شده:
530,283
نماد:
سخواف
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
269453
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۱,۰۹۹ ۱,۲۴۲ (۱۲) پرداختنی‌های تجاری ۱۰,۰۳۵ ۱۰,۷۴۴ (۷)
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه مدت ۲۵۵ ۲۵۵ ۰ پرداختنی‌های غیرتجاری ۷۲,۳۷۰ ۷۶,۲۶۳ (۵)
دریافتنی‌‌های تجاری ۱۶,۴۳۴ ۱۸,۸۵۶ (۱۳) مالیات پرداختنی ۰ ۰ --
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۱۸,۶۶۱ ۱۴,۰۶۵ ۳۳ سود سهام پرداختنی ۰ ۰ --
موجودی مواد و کالا ۳,۷۶۵ ۴,۶۶۱ (۱۹) تسهیلات مالی ۸۱,۲۵۲ ۶۸,۰۷۵ ۱۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۳,۷۱۲ ۲,۰۲۳ ۸۳ ذخایر ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های جاری ۳۶۱ ۳۶۱ ۰
جمع دارایی‌های جاری ۴۳,۹۲۶ ۴۱,۱۰۲ ۷ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری جمع بدهی‌های جاری ۱۶۴,۰۱۸ ۱۵۵,۴۴۳ ۶
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۰ ۰ -- بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۱۹۰ ۱۹۰ ۰ پرداختنی‌های بلندمدت ۰ ۰ --
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۱۹,۴۲۲ ۱۹,۹۴۵ (۳) تسهیلات مالی بلندمدت ۱۳۷,۶۴۴ ۸۴,۰۳۸ ۶۴
دارایی‌های ثابت مشهود ۷۳۲,۵۱۵ ۶۷۴,۱۱۳ ۹ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۳,۳۱۹ ۲,۶۵۰ ۲۵
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ -- جمع بدهی‌های غیرجاری ۱۴۰,۹۶۳ ۸۶,۶۸۸ ۶۳
جمع دارایی‌های غیرجاری ۷۵۲,۱۲۷ ۶۹۴,۲۴۸ ۸ جمع بدهی‌ها ۳۰۴,۹۸۱ ۲۴۲,۱۳۱ ۲۶
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۵۳۰,۲۸۳ ۵۳۰,۲۸۳ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۱,۳۴۳ ۱,۳۴۳ ۰
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته (۴۰,۵۵۴) (۳۸,۴۰۷) ۶
جمع حقوق صاحبان سهام ۴۹۱,۰۷۲ ۴۹۳,۲۱۹ ۰
جمع دارایی‌ها ۷۹۶,۰۵۳ ۷۳۵,۳۵۰ ۸ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۷۹۶,۰۵۳ ۷۳۵,۳۵۰ ۸