مشخصات
امضا کنندگان: [ Ali Reza Khayat [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت آهن و فولاد ارفع - نماد: ارفع

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1396/03/08  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/11/09 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزاتشرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات119869محمد رحيم رستيمحمد رحيم رستي2370277246نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت
شرکت معدني و صنعتي چادرملو شرکت معدني و صنعتي چادرملو 145857عليرضا خياطعليرضا خياط2002445761عضو هیئت مدیرهموظفليسانس مهندسي
شرکت کارخانجات نورد لوله يارانشرکت کارخانجات نورد لوله ياران148670سيد محسن ابوئي مهريزيسيد محسن ابوئي مهريزي0054366461عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مهندسي
شرکت توسعه معدني و صنعتي صبانورشرکت توسعه معدني و صنعتي صبانور129266مهدي شريفي نيک نفسمهدي شريفي نيک نفس0045951969عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت اجرايي EMBA
شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميدشرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد183650سيد محمود سيديحامد واعظ0937739651رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد مطالعات دفاعي استراتژيک


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
عليرضا خياط