icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
بازرگاني کاسپين فولاد غدير
سرمایه ثبت شده:
50,000
نماد:
وغدير14
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/06/31
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره بازرگاني کاسپين فولاد غدير

1. ترازنامه شرکت کاسپين فولاد غدير (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1394 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا بيست و چهار پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت ‌مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري، و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. سرفصل حسابهاي دريافتني تجاري به شرح يادداشت توضيحي 7 صورتهاي مالي شامل مبلغ 33.889 ميليون ريال مطالبات از شرکتهاي پارسيان تجارت هيوا، کيان تاير، گلدن فيوچر، موتوژن و آقايان نوروزي و صادقي مي باشد که عمدتا ” در سنوات قبل بابت معاملات فيمابين در حسابها ايجاد شده است و نتايج اقدامات حقوقي انجام شده در مواردي ( از جمله طلب از شرکت کيان تاير) به نفع شرکت صادر شده ليکن وصول آنها به نتيجه نرسيده است. به رغم مراتب مذکور و نبود شواهدي مبني برقابليت بازيافت مطالبات مزبور، ذخيره اي از اين بابت در دفاتر شرکت منعکس نگرديده است. هر چند تعديل حسابها از اين بابت ضروري است، ليکن به دليل نبود اطلاعات کافي، تعيين تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه امکان پذير نشده است.
4. نتايج حاصل از رسيدگي به سرفصل پيش پرداختها و سرمايه گذاري ها به شرح يادداشت هاي توضيحي 6 و 8 صورتهاي مالي، به شرح زير مي باشد: 1-4- سرفصل پيش پرداختها شامل مبلغ 24.613 ميليون ريال (وجوه پرداختي مبلغ 61.569 ميليون ريال و ذخيره مطالبات مشکوک الوصول به مبلغ 36.956 ميليون ريال) خالص مانده وجوه پرداختي به شرکت صدرا ايده نگار، و سرفصل سرمايه گذاريهاي بلند مدت شامل مبلغ 500 ميليون ريال سرمايه گذاري در 51% سهام شرکت مزبور (سهام شرکت سرمايه پذير به نام 2 نفر از اعضاي سابق هيئت مديره شرکت بوده که از طريق شرکت صنعتي بازرگاني غدير وکالت به نام آنها صادر شده) مي باشد. طبق صورتهاي مالي حسابرسي شده سال 1393شرکت صدرا ايده نگار، به دليل توقف فعاليت و ترديد عمده در تداوم فعاليت و عدم توانايي شرکت در بازيافت داراييها و تسويه بدهيها در روال عادي عمليات نسبت به صورتهاي مالي، نظر مردود ارائه شده است. مضافا” طبق صورتهاي مالي شرکت مزبور سرمايه پرداخت نشده سهم شرکت مبلغ 15.300 ميليون ريال بوده و تعهد ساير سهامداران بابت افزايش سرمايه مبلغ 14.700 ميليون ريال مي باشد که تا تاريخ اين گزارش تاديه نشده است. شرکت مورد رسيدگي 3 فقره تسهيلات ارزي صدرا ايده نگار را به مبلغ 1.274.541 يورو نزد بانک پارسيان شعبه ايران خودرو تضمين نموده که تسهيلات مزبور سر رسيد گذشته بوده، ضمن اينکه تضمين مذکور در دفاتر شرکت نيز ثبت نشده است. با عنايت به مراتب فوق و نبود شواهد و مستندات کافي، کسب اطمينان از قابليت وصول مطالبات و بازيافت سرمايه گذاري انجام شده احراز نشده و همچنين تعهدات شرکت بابت تضمين تسهيلات مذکور نيز مشخص نمي باشد. هر چند تعديل حسابها از بابت موارد مطرح شده ضرورت دارد، ليکن تعيين ميزان تعديلات مورد نياز و آثار مالي ناشي از آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش امکان پذير نمي باشد.
4. 2-4-سرفصل پيش پرداختها شامل 60.160 ميليون ريال مانده طلب از شرکت سهيل زنگبار سينا بابت وجوه پرداختي و سود مشارکت مربوط به معاملات انجام شده در سنوات قبل مي باشد که پيگيريهاي انجام شده از طريق محاکم قضايي منجر به صدور اجرائيه براي تملک 8 دستگاه آپارتمان گرديده و اقدامات لازم براي حراج و فروش آنها در دست اقدام مي باشد، ضمن اينکه ارزش کارشناسي املاک مزبور ارائه نشده است. با عنايت به مراتب فوق، هر چند تعديل حسابها از اين بابت ضروري مي باشد، ليکن تعيين تعديلات لازم به دليل فقدان مدارک و اطلاعات لازم امکان پذير نگرديده است.
5. همانطور که در يادداشت توضيحي 11 صورتهاي مالي منعکس گرديده طبق برگ تشخيص متمم صادر شده براي عملکرد سالهاي 1388، 1389، به ترتيب مبالغ 14.769 و 37.419 ميليون ريال از شرکت مطالبه شده که شرکت به برگهاي تشخيص اعتراض کرده و موضوع در هيئت حل اختلاف مالياتي در دست رسيدگي مي باشد، ليکن نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است. بابت عملکرد سال 1393 نيز مبلغ 20.535 ميليون ريال برگ تشخيص صادر شده است که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. شرکت به دليل اعتراضات مذکور، ذخيره اي در حسابها منظور نکرده است. همچنين عملکرد سالهاي 1393 و 1394 در خصوص عوارض و ماليات بر ارزش افزوده مورد رسيدگي قرار نگرفته است. با عنايت به مراتب فوق و سوابق مالياتي شرکت هرچند تعديل حسابها از اين بابت ضروري مي باشد، ليکن تعيين ميزان دقيق آن منوط به رسيدگي و اظهار نظرنهايي مقامات مالياتي مي باشد.
6. زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه به مبلغ 309.825 ميليون ريال و بيش از 2/6 برابر سرمايه آن بالغ گرديده همچنين عمليات شرکت در سال مالي قبل و دوره مورد گزارش محدود و عمدتا مربوط به پيگيري وصول مطالبات و تسويه بدهي ها بوده و از سال مالي آينده با توجه به الزامات و خط مشي شرکت اصلي مقرر شده بخشي از فعاليتهاي بازرگاني مجددا طبق روال گذشته انجام شود باعنايت به موارد فوق تداوم فعاليت شرکت با ترديد قابل ملاحظه مواجه مي باشد. اين موضوع به نحو مناسب در صورتهاي مالي افشاء نشده است.

7. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 6، اين موسسه به مواردي حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

8. سرفصل سرمايه گذاريهاي بلند مدت به شرح يادداشت توضيحي 8 صورتهاي مالي شامل مبلغ1210 ميليون ريال سرمايه گذاري در 100% سهام شرکت گلوريا گلوبال واقع در ترکيه مي باشد که شواهد و قرائني حاکي از چگونگي بازيافت سرمايه گذاري مزبور ارائه نگرديده است. همچنين در سال 1390 شرکت اقدام به ايجاد يک شرکت سرمايه گذاري با بخش خصوصي به نام شرکت کيان کائو چو نموده است. سرمايه گذاري مزبور صرفا به طرفيت بستانکاران به مبلغ 8.000 ميليون ريال در دفاتر ثبت شده و در صورتهاي مالي تهاتر شده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

9. صورتهاي مالي سال قبل شرکت توسط حسابرس مستقل ديگري حسابرسي شده و در گزارش مورخ 23 دي ماه 1394 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور ، اظهار نظر "مشروط" ارايه گرديده است.
10. اطلاعات مالي مقايسه اي شرکت براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به 29/12/1393 حسابرسي نشده است.

23شهریور1395
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت راهبرد پيام
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه راهبرد پيام Keyhan Maham [Sign]8007881395/10/07 19:43:57
مدير موسسه راهبرد پيام Mahboob Jalilpour Samarin [Sign] 1395/10/07 20:01:26