icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
ليزينگ آريادانا
سرمایه ثبت شده:
100,000
نماد:
ولانا
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
659153
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/09/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام ليزينگ آريادانا

1. 1-صورتهاي مالي شرکت ليزينگ آريادانا (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر ماه 1396 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-توضيحات مربوط به وضعيت ماليات عملکرد، حقوق و ماليات و عوارض ارزش افزوده و حق بيمه¬هاي تکليفي شرکت به تفصيل در يادداشت توضيحي 2-25 انعکاس يافته است. در اين خصوص باتوجه به رويه مراجع قانوني ذيربط در تشخيص و مطالبه ماليات و حق بيمه¬هاي تکليفي، ايجاد ذخيره در حسابها در رعايت استانداردهاي حسابداري ضرورت داشته، تعيين حداقل مبلغ ذخيره جهت پوشش اين بدهيها، منوط به رسيدگي و اعلام نظر قطعي مراجع ذيربط مي¬باشد.
5. 5-به شرح يادداشت¬هاي توضيحي 2-2-1-4، 2-4 و 2-10، مطالبات از شرکت بيمه ملت به مبلغ 2,848 ميليون ريال، از تهاتر مبلغ 9,029 ميليون ريال مانده پرداختني به شرکت مزبور با مبلغ 6,097 ميليون ريال مطالبات از مشتريان و 5,780 ميليون ريال موجودي کالا در صورتهاي مالي حاصل گرديده است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 5-11 و به استنـاد توافقنامه فيمابين، در سال جاري نيز از بابت مابه¬التفاوت ماليات عملکرد و جرايم متعلقه سال مالي 1393 مبلغ 1,099 ميليون ريال (از سنوات قبل تاکنون و بابت ماليات عملکرد و ماليات بر ارزش افزوده جمعا مبلغ 42،573 ميليون ريال) به بدهکار حساب شرکت مزبور لحاظ گرديده است. در اين خصوص توافق قراردادي و شواهد و مدارک مستند و قابل اتکايي که حاکي از وجود حق قانوني تهاتر حسابها به شرح فوق باشد، ملاحظه نشده و تا تاريخ اين گزارش پاسخ تاييديه ارسالي واصل نشده و وضعيت قطعي مانده حسابهاي في مابين، زمان و چگونگي تسويه آنها نيز به طور کامل مشخص نگرديده است. ضمنا طبق تأييديه واصله، مانده حساب شرکت رايان فن گستر ديزل (يادداشت توضيحي 9-2-1-4) که عمدتا در رابطه با تأمين خودروهاي موضوع توافق با شرکت بيمه ملت بوده، نشاندهنده حدود 21 ميليارد ريال مغايرت مساعد مي¬باشد. اضافه مي¬نمايد، پيگيريها و اقدامات انجام شده جهت تعيين تکليف طلب مشتريان با مانده اي به مبلغ 2,190 ميليون ريال مندرج در يادداشت توضيحي 1-10 نيز به نتيجه قطعي منجر نگرديده است. بنا به مراتب فوق، اين مؤسسه نتوانسته است، آثار تعديلات احتمالي ناشي از موارد فوق را بر اقلام صورتهاي مالي پيوست، تعيين نمايد.

6. 6- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند (4) و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند (5)، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت ليزينگ آريادانا (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

7. 7-همانطورکه از صورت سودوزيان مشهود است، به دليل کاهش حجم فعاليت عمليات ليزينگ از فروردين تا پايان شهريور 1396، درآمدهاي عملياتي شرکت با حدود 79 درصد کاهش مواجه شده و عليرغم کاهش 84 درصدي بهاي تمام شده و کاهش حدود 39 درصدي هزينه-هاي فروش، اداري و عمومي به دليل افزايش حدود 4 برابري درآمدهاي غيرعملياتي (عمدتا ناشي از سود حاصل از واگذاري اوراق اسناد خزانه اسلامي) سود قبل از ماليات درمقايسه با سال مالي قبل در حدود 74 ميليون ريال کاهش نشان مي¬دهد. اضافه مي¬نمايد، به شرح يادداشت 1-6، درحال حاضر عمليات ليزينگ شرکت محدود به خريد و واگذاري خودروهاي توليدي شرکتهاي گروه بهمن مي¬باشد.

8. 8-اهم موارد مربوط به عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنـامه شرکت به شرح زير مي¬باشد: 1-8- با توجه به رويه و زمان موردنياز جهت صدور مجوزهاي مربوطه توسط بانک مرکزي، مفاد صورتجلسات هيأت مديره مورخ 24/05/1396 و 06/10/1395 به ترتيب در خصوص تغيير نمايندگان اعضاي حقوقي هيأت مديره و انتخاب مدير عامل و تعيين سمت و حدود اختيارات ايشان و تغيير نشاني مرکز اصلي شرکت، در راستاي مفاد مواد 106 و 128 اصلاحيه قانون تجارت نزد مرجع ثبت شرکتها ثبت و آگهي نشده است. ضمنا شواهد و مدارک مربوط به تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل شرکت درراستاي ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت ملاحظه نگرديد.
8. 2-8- به شرح يادداشت توضيحي 12، مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي عادي سنوات قبل، ظرف مهلت مقرر (8 ماه پس از تاريخ تصويب) مراعات نگرديده است. مراتب در رعايت مفاد قسمت اخير ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام، در اين گزارش درج گرديد.
8. 3-8- مفاد مواد 43 و 45 اساسنامه شرکت به ترتيب در خصوص اخذ سهام وثيقه از اعضاي هيات مديره، مراعات نشده است.
8. 4-8- اقدامات و پيگيريهاي بعمل آمده و درجريان انجام درخصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل در خصوص حل و فصل اختلاف حساب با شرکت بيمه ملت (مفاد بند 5 اين گزارش)، به نتيجه قطعي و نهايي موردنظر مجمع منجر نشده است.
9. 9-معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 1-26، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هيأت مديره انجام گرديده و با توجه به روابط خاص تجاري فيمابين با شرکتهاي گروه، اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
10. 10-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
11. 11-ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان مزبور در خصوص افشاي به موقع گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي براي سال مالي 1395، افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل وتصميمات مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 7/12/1395، ارايه صورتجلسه مجمع اخيرالذکر حداکثر ظرف 10 روز پس از تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکتها و در نظر گرفتن الزامات ماده 5 دستورالعمل انضباطي در مورد پرداخت سود سهام مصوب سنوات قبل، رعايت نشده است. علاوه بر اين، فرمت اساسنامه شرکت در چارچوب اساسنــامه شرکتـهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهـادار نمي-باشد.
12. 12-مفاد مواد 30 و 42 دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت برشرکتهاي ليزينگ (واسپاري) مصوب دي ماه 1395 شوراي پول و اعتبار به ترتيب در خصوص انجام عمليات ليزينگ در خارج از نشاني ثبت شده شرکت و تخصيص حداقل 85 درصد از منابع در اختيار شرکت به تسهيلات اعطايي و رعايت حداکثر مانده پيش پرداخت معادل 20 درصد منابع در اختيار شرکت رعايت نگرديده است. افزون براين، بخشي از درآمدهاي طي دوره مورد گزارش مربوط به فروشهاي نقدي بوده که انجام آن در دستورالعمل فوق، پيش بيني نگرديده است.
13. 13-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد بااهميتي که قوانين و مقررات يادشده طي سال مالي مورد رسيدگي در مورد آنها مراعات نشده، عمدتا شامل تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشوئي، آموزش کارکنان و انجام وظايف پيش بيني شده براي شخص يا واحد مبارزه با پولشويي بوده است.

14بهمن1396
موسسه حسابرسي بهمند
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بهمند Ahmadreza Sharifi Ghazvini [Sign]8715811396/11/24 17:56:56
شريک موسسه بهمند Ali Mashreghi Arani [Sign]8007351396/11/24 18:03:32
مدير موسسه بهمند Reza Atash [Sign]8000031396/11/24 18:18:50