مشخصات
امضا کنندگان: [ Ali Shirvani [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت صنعتي ناب - نماد: غناب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/04/28 درمحل  کارخانه واقع در تهران ، فلکه دوم تهرانپارس ، انتهاي خيابان جشنواره شماره 9   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامداران 212630.11 %
موسسه خيريه عاطفه 236958411.85 %
شرکت سرمايه گذاري خانه هاي بهترشرق 703671435.18 %
حسين مصلح نيا720140036.01 %
جمع1662896183.14 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين مصلح نيا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  داود بابايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالکريم پهلواني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي کريمي تدين  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
حسين مصلح نيا 2291137549اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
موسسه خيريه عاطفه 5اصلیعلي کريمي تدين4011207837عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
موسسه تفسيرقرآن جوان 14اصلیعبدالکريم پهلواني 4569238459نایب رئیس هیئت مدیرهموظفديپلم
نگين داران نور276اصلیحسن شريفي5188815591عضو هیئت مدیرهموظفديپلم
شرکت سرمايه گذاري خانه هاي بهتر1010238169اصلیداودبابايي0051872481عضو هیئت مدیرهموظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۳۵,۶۲۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۵۷,۶۱۴)
تعدیلات سنواتی
(۵۰۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۳۵۸,۱۲۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳۵۸,۱۲۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲۲۲,۴۹۴)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۲۲,۴۹۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۲۲,۴۹۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶,۷۸۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۰,۰۰۰
اطمينان بخش و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 3,000,000 3,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
جز موارد مذکور در بالا مورد ديگري جهت تصميم گيري نبود.