مشخصات
امضا کنندگان: [ Ahmad Payehdar Ardakani [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31 شرکت سيمان شرق - نماد: سشرق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/09/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1396/09/14 درمحل  سالن همايش معلم واقع در تهران خيابان وليعصر بالاتر از تقاطع ميرداماد سمت چپ جنب مديريت آموزش و پرورش منطقه 3   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 238820400.9 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران293923541.11 %
سيمان فارس و خوزستان1594512886.01 %
سرمايه گذاري دي 34377429812.96 %
سيمان سپاهان 37090693813.98 %
توسعه سرمايه و صنعت غدير112179505642.28 %
جمع204920197477.22 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي محمد بد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ژيلا سماواتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد رضا گلشاهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد پايدار اردکاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
توسعه سرمايه وصنعت غدير 135658سهامی عاماصلیاحمد پايدار اردکاني4449554000عضو هیئت مدیرهموظف فوق ليسانس
سيمان کردستان188اصلیمحمد رضا اولي0943353211عضو هیئت مدیرهموظفدکترا
سرمايه گذاري دي 267169سهامی خاصاصلیعلي توکلي2410866883نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
سيمان سپاهان 14617سهامی عاماصلیحسن خوش پور0045595577رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
سيمان فارس و خوزستان4081سهامی عاماصلیحميدرضاگلشاهي 4591283976عضو هیئت مدیرهغیر موظف ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توسعه سرمايه وصنعت غدير حقوقیسهامی عام135658اصلی
سيمان کردستانحقوقیسهامی عام188اصلی
سرمايه گذاري دي حقوقیسهامی خاص267169اصلی
سيمان سپاهان حقوقیسهامی عام14617اصلی
سرمايه گذاري آذرحقوقیسهامی خاص266167اصلی