لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید :  
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت: لابراتوارهاي رازک  نماد: درازک  کد صنعت (ISIC): سرمایه ثبت شده: 410,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده)  دوره منتهی به 1395/06/31   سرمایه ثبت نشده: 0 میلیون
وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران
نوع اظهار نظر: تعدیل نشده(مقبول)
عنوان گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
مخاطب گزارش: هیئت مدیره لابراتوارهاي رازک
شماره بند متن کامل بند
1صورت سود و زيان پيش بيني شده شرکت لابراتوارهاي رازک (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1395 براساس عملکرد واقعي شش ماهه ، همراه با ساير اطلاعات مالي پيش بيني شده که پيوست است، طبق استاندارد حسابرسي " رسيدگي به اطلاعات مالي آتي " مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است. مسووليت اطلاعات مالي پيش بيني شده مزبور و مفروضات مبناي تهيه آن ها با هيات مديره شرکت است.
2 براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات ، اين موسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه اطلاعات مالي پيش بيني شده فراهم نمي کند. به علاوه به نظر اين موسسه، صورت سود و زيان پيش بيني شده مزبور براساس مفروضات به گونه اي مناسب تهيه شده و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
3 همان گونه که در يادداشت توضيحي 2-1 خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلي درج شده ، نرخ فروش محصولات در گروه هاي کپسول و شربت هاي انساني در شش ماهه دوم سال نسبت به سال قبل و شش ماهه ابتداي سال مالي کاهش يافته است. کاهش نرخ اين محصولات با فرض اعطاي تخفيف به خريداران و در نتيجه افزايش مقادير فروش پيش بيني شده است.
4 نتايج واقعي احتمالاً متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش بيني شده اغلب به گونه مورد انتظار رخ نمي دهد و تفاوت هاي حاصل مي تواند بااهميت باشد.
تاریخ گزارش : 03آذر1395
توضیحات :
موسسه حسابرسي فريوران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه فريوران Maryam Bostanian [Sign]8816371395/10/20 10:20:20
شريک موسسه فريوران Mohammad Saeid Asgharian [Sign] 1395/10/22 16:58:41
مدير موسسه فريوران Javad Bostanian [Sign]8001321395/10/22 18:01:13