لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید :
English Version
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت:  سرمايه گذاري غدير  نماد: وغدير   کد صنعت (ISIC):  سرمایه ثبت شده  46,080,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی شده)   وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران  سرمایه ثبت نشده  25,920,000 میلیون
نوع اظهار نظر: مشروط
عنوان گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی شده)
مخاطب گزارش: هیئت مدیره سرمايه گذاري غدير
شماره بند متن کامل بند
1صورت هاي سود و زيان و اطلاعات مالي پيش بيني شده تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري غدير (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به تاريخ 30 آذرماه 1396، طبق استاندارد حسابرسي "رسيدگي به اطلاعات مالي آتي" مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي سود و زيان و اطلاعات مالي پيش بيني شده و همچنين مفروضات مبناي تهيه آن با هيئت مديره شرکت است.
2در تهيه صورت سود وزيان پيش بيني شده تلفيقي گروه ،ازصورتهاي سود و زيان حسابرسي نشده برخي از شرکتهاي فرعي و وابسته با خالص سود(زيان) به مبلغ 10.547 ميليارد ريال و همچنين از صورتهاي سود و زيان با سال مالي متفاوت (منتهي به 30 اسفندماه 1395)مربوط به برخي ازشرکتهاي گروه گسترش نفت وگاز پارسيان، مجموعا با سود خالص مبلغ 2.775 ميلياردريال ، استفاده شده است.
3بر اساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين موسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه صورت هاي سود و زيان و اطلاعات مالي پيش بيني شده فراهم نميکند. به علاوه، به نظر اين مؤسسه به استثناي مورد مندرج در بند2، صورت هاي سود و زيان مزبور، بر اساس مفروضات و به گونه اي مناسب تهيه و طبق استاندارد هاي حسابداري ارائه شده است.
4برمبناي استانداردهاي حسابداري مبلغ سرقفلي براساس خالص ارزش منصفانه دارائيها و بدهيهاي قابل تشخيص در تاريخ تحصيل سرمايه گذاريها شناسايي نگرديده وآزمون کاهش ارزش سرقفلي نيز انجام نشده است. مضافا اطلاعات برخي از شرکتهاي فرعي و وابسته، در صورت سود وزيان پيش بيني شده گروه لحاظ نگرديده است .رعايت الزامات استاندارد هاي مزبور، مي تواند بر صورت سود و زيان پيش بيني شده تلفيقي گروه موثر باشد.
5سود پيش بيني شده سرمايه گذاريهاي انجام شده شرکت اصلي در شرکتهاي گروه و وابسته در خصوص شرکتهاي بورسي بر مبناي پيش بيني ميزان تقسيم سود طبق صورت سود و زيان پيش بيني شده و در خصوص شرکتهاي غير بورسي، بر مبناي پيش بيني شرکت اصلي در نظر گرفته شده که تحقق آن منوط به تصويب مجامع عمومي عادي آنها خواهد بود.
6نتايج واقعي احتمالا متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود، زيرا رويداد هاي پيش بيني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد و تفاوتهاي حاصل ميتواند با اهميت باشد.
7اقلام مقايسه اي صورتهاي سودوزيان پيش بيني شده تلفيقي گروه و شرکت اصلي، براساس عملکرد 9 ماهه حسابرسي نشده درج گرديده است.
تاریخ گزارش : 16آذر1395
توضیحات :
موسسه حسابرسي هوشيار مميز
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه هوشيار مميز Mohammad Hosseini Manesh [Sign]8002421395/09/17 13:29:58
شريک موسس هشيار مميز Mozafar Shafiei [Sign]8004331395/09/17 14:08:14
مدير موسسه هوشيار مميز "Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] "8008241395/09/17 15:01:21