مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت پلاستيران - نماد: پلاست

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/04/31  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1397/06/10 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت توليدي يزد باف شرکت توليدي يزد باف 86آقاي محمد ضرابيه اصغر جهانگرد 2539670601نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت کارخانجات توليدي بهمن شرکت کارخانجات توليدي بهمن 8410محمدرضا فريوريناد علي اسمعيلي5779635153عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت سامان يزد شرکت سامان يزد 74171محمد مهدي طوفاني نژادمحمد مهدي طوفاني نژاد0651634725رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناس ارشد
شرکت عمراني يزد باف شرکت عمراني يزد باف 248محمدحسين سوريآقاي حسين خسروشاهي اصل1551862611عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
شرکت دانا نير تهران شرکت دانا نير تهران 277406آقاي حسين خسروشاهي اصلوحيد پارسا5039752261عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
وحيد پارسا