مشخصات
امضا کنندگان: [ Abdolmahmoud Zarrabi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30شرکت بيمه کارآفرين - نماد: وآفري(وآفرين)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1395/12/26 درمحل ميدان آرژانتين،خيابان احمد قصير،خيابان 17،شماره 5   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تضمين299999952 %
بانک کارآفرين29996217320 %
ساير سهامداران83601594155.73 %
جمع116597810977.73 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي آزاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احمد پور فلاح  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس شهرياري احمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرهاد معزي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
0 250,000 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1395/12/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
دستور جلسه: 1-استماع گزارش بازرس و حسابرسان مستقل شرکت و هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه 2- تصويب افزايش سرمايه شرکت از 1500 ميليارد ريال به 1800 ميليارد ريال 3-تصويب اساسنامه جديد شرکت منطبق با اساسنامه مورد تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران 4-اصلاح ماده 6 اساسنامه فعلي 5-ساير مواردي که در صلاحديد مجمع عمومي فوق العاده باشد