مشخصات
امضا کنندگان: [ Arman Soltani [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30شرکت عمران و مسکن سازان ايران - نماد: ثعمسا(مسکن سازان ايران)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/11/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1395/07/27 درمحل دفترمرکزي شرکت واقع درتهران ،ميدان ونک، خيابان ملاصدرا،خيابان شيرازجنوبي، خيابان گرمسارغربي ، شماره 51، طبقه پنجم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت زيباسازه توس گام10 %
شرکت عمران نوين توس جاودان10 %
موسسه اعتباري ملل69290646.29 %
شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران2293531220.82 %
شرکت مديريت سرمايه اميد توس 8029562272.89 %
جمع110160000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا مروجي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  غفور خرامهر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن اسعدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  صالح نقي پور ويجويه  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
689,840 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1395/12/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید.
لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.


تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
اتخاذ تصميم درخصوص پذيرش سهام شرکت دربورس اوراق بهادار