icon

اولین پیش بینی درآمد هر سهم

EN
شرکت:
سيمان هرمزگان
سرمایه ثبت شده:
542,000
نماد:
سهرمز
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
269426
اولین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 1397/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1397/08/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
به پیوست اطلاعات مالی آتی سيمان هرمزگان مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ 1397/08/30 شامل اجزای زیر ارائه می شود:
  • صورت سود و زيان پیش بینی شده
  • یادداشت های توضیحی:
    • الف) اهم رویه های حسابداری
    • ب)   خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات
    • ج)    یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی
در راستای بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ 1394/07/29 به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.
نام سمت موظف/غیرموظف
مهدي باشتي عضو هیئت مدیره موظف
حسن اصغر زاده عضو هیئت مدیره موظف
محمدحسين ايرانمنش عضو هیئت مدیره غیر موظف
سيد محمود افصح حسيني عضو هیئت مدیره موظف
داريوش بذري رئیس هیئت مدیره غیر موظف

مدیرعامل مهدي باشتي

اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
بانک تجارت110924222.05 %
گروه توسعه اقتصادي رستا(سهامي خاص)115313202.13 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري بانک مسکن(سهامي عام)128740862.38 %
شرکت گروه توسعه مالي مهرآيندگان - سهامي عام146440002.7 %
ساير سهامداران218386164.03 %
شرکت سرمايه گذاري سپه221474084.09 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد44784514882.63 %
جمع541973000100 % 
شرح
طبق بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملكرد سالانه شرکت حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالی جدید باید ارایه شود ، ضروریست در جداول پيوست، در ستون سال 1396/08/30 آخرین اطلاعات مربوط به این سال مالی، شامل اطلاعات واقعی تا تاریخ تهیه اطلاعات و نیز اطلاعات پیش بینی از تاریخ تهیه اطلاعات تا تاریخ پایان دوره گزارشگری درج شود.
در مواردی که اطلاعات پیش بینی سال 1397/08/30 تغییر بااهمیتی نسبت به اطلاعات سال 1396/08/30 دارد، ضروریست دلایل تغییرات بااهمیت در ذیل یادداشت مربوطه ذکر شود.