icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
سرمايه گذاري غدير
سرمایه ثبت شده:
72,000,000
نماد:
وغدير
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
399902
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1395/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/09/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره سرمايه گذاري غدير

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري غدير ( سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 31 خرداد ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان ، سودوزيان جامع و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي 44 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد " بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا ازمسئولين امورمالي وحسابداري وبکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است ودرنتيجه اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد ازهمه موضوعات مهمي که معمولا درحسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود واز اين رو، اظهارنظرحسابرسي ارائه نمي کند.

3. سرقفلي ناشي از تحصيل واحدهاي تجاري فرعي و وابسته و همچنين سهم اقليت گروه(به استثناي شرکتهاي فرعي و وابسته گروه گسترش نفت وگاز پارسيان) براساس خالص ارزش منصفانه دارائيها و بدهيهاي قابل تشخيص در تاريخ تحصيل، شناسايي و منعکس نگرديده است. همچنين آزمون کاهش ارزش سرقفلي تحصيل شده در ترکيب تجاري بعمل نيامده است. با توجه به نامشخص بودن ارزش منصفانه سرمايه گذاريهاي مزبور در تاريخ تحصيل و نيز عدم انجام آزمون کاهش ارزش سرقفلي، تعيين آثار مالي ناشي از موارد فوق بر صورتهاي مالي تلفيقي، مقدور نگرديده است.
4. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي شامل صورتهاي سود وزيان ، سودوزيان جامع و جريان وجوه نقد به همراه يادداشتهاي توضيحي ، فاقد اقلام مقايسه اي براي دوره مالي مياني مشابه سال مالي قبل مي باشد. اين امر برخلاف الزامات استاندارد حسابداري گزارشگري مالي ميان دوره اي مي باشد.

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 ، به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي يادشده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

6. صورتهاي مالي منتهي به 30 آذر ماه 1394 واحد مورد گزارش توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 12 اسفند ماه 1394 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي گروه نظر مشروط و نسبت به صورتهاي مالي شرکت اصلي نظر مقبول اظهار شده است.
7. شرکت پتروشيمي شيراز(سهامي عام)از شرکتهاي فرعي گروه، موافقتنامه اي با شرکت ملي صنايع پتروشيمي در خصوص چگونگي بازپرداخت مطالبات ارزي و ريالي ،تنظيم ودر اين خصوص صورت تطبيق حساب هاي في مابين نيز تهيه نموده است. براساس موافقتنامه مزبور و صورت تطبيق حساب هاي في مابين، در ارتباط با مخارج طرح، مبلغ 35 ميليون يورو و بابت طرح توازن اجرا شده در سنوات قبل، مبلغ 19 ميليون دلار اختلاف حساب وجود دارد که اقدامات لازم براي رفع آن تا کنون به نتيجه نرسيده است.شايان ذکر است که براساس موافقتنامه مزبور، در صورت عدم تعيين تکليف مغايرت هاي في مابين در مدت مقرر، نظر شرکت ملي صنايع پتروشيمي مورد قبول خواهد بود.
8. شرکت هاي پالايش نفت تبريز(سهامي عام)و پالايش نفت شيراز(سهامي عام)از شرکتهاي فرعي گروه، بهاي خريد نفت خام و بهاي فروش فرآورده هاي اصلي را برمبناي اعلاميه هاي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران که طبق مفاد قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت(2) تعيين مي شود، در حساب ها منظور نموده اند.
9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير رعايت نشده است: الف)درخصوص دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد بورس: 1-مفاد بندهاي 4 و 7 ماده 7 مبني بر افشاء صورتهاي مالي مياندوره اي حسابرسي شده در موعد مقرر و افشاء پيش بيني عملکرد سالانه شرکت اصلي و تلفيقي گروه براساس عملکرد واقعي 6 ماهه حسابرسي شده. 2-مفاد بند 10 ماده 7 مبني بر افشاء صورتهاي مالي مياندوره اي 6 ماهه حسابرسي شده و اطلاعات پرتفوي سرمايه گذاري ها درمورد برخي ازشرکتهاي فرعي در موعد مقرر. 3-مفاد ماده 9 مبني بر افشاء صورتجلسه مورد تاييد هيئت رئيسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام ظرف مهلت مقرر. ب)درخصوص دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس: 1-مفاد ماده 3 مبني بر عدم رسيدگي به صورتهاي مالي يکي از شرکتهاي فرعي مورد تلفيق توسط حسابرسان معتمدسازمان و تلفيق نشدن برخي از شرکتهاي فرعي بدليل کم اهميت بودن و نداشتن فعاليت. 2-مفاد بند 3 ماده 6 مبني بر رعايت حد نصاب مربوط به سهام شناور.

25آذر1395
موسسه حسابرسي هوشيار مميز
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه هوشيار مميز Mohammad Hosseini Manesh [Sign]8002421395/09/30 13:01:39
شريک موسس هشيار مميز Mozafar Shafiei [Sign]8004331395/09/30 13:06:44
مدير موسسه هوشيار مميز "Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] "8008241395/09/30 13:10:42