icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
مديريت سيستم هاي کارامد
سرمایه ثبت شده:
80,000
نماد:
وغدير32
سرمایه ثبت نشده:
0
کد ISIC:
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1394/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام مديريت سيستم هاي کارامد

1. 1-صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت مديريت سيستمهاي کارآمد(سهامي خاص) شامل ترازنامه ها در تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي گروه و شرکت اصلي ، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-همانگونه که در يادداشت توضيحي 4-2 صورتهاي مالي منعکس مي باشد درآمد سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومي صاحبان سرمايه شرکت سرمايه پذير قابل شناسايي مي باشد، ليکن از اين بابت درآمدي در دفاتر شناسايي نشده است.
5. 5-به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا،وضعيت مالي گروه و شرکت مديريت سيستمهاي کارآمد(سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، بنحو مطلوب نشان مي دهد.

6. 6-همانگونه که در يادداشت توضيحي 11 صورتهاي مالي منعکس مي باشد ماليات عملکرد شرکت تا پايان سال مالي 1389 قطعي و تسويه شده است . در ضمن براساس برگ تشخيص صادره توسط مقامات مالياتي بابت ماليات عملکرد سال هاي مالي1390 لغايت 92 ذخيره در دفاتر منظور و نسبت به آن اعتراض شده که تا تاريخ تهيه اين گزارش راي نهايي در خصوص ماليات عملکرد سال 1391توسط مقامات مالياتي به مبلغ 712ر3 ميليون ريال صادر که مورد قبول شرکت قرار گرفته است. همچنين بابت عملکرد مالي سال قبل و سال مالي مورد گزارش با توجه به زيان و سود ابرازي ذخيره در دفاتر منظور شده است. لذا باتوجه به مراتب فوق تعيين بدهي قطعي شرکت از بابت موارد فوق، منوط به اظهارنظر نهايي توسط مقامات مالياتي مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
7. 7-براساس بررسـي انجـام شده مبـلغ 845ر31 ميليون ريال از مانده حسـابها و اسنـاد دريافتـني عملـياتي موضـوع يادداشـت توضيحي 4 صورتـهاي مالي راکـد و انتقـالي از سنـوات قبل مي باشـد که تا تاريخ تهيه اين گزارش تسويه نشده و از اين بابت صرفا مبلـغ 318ر20 ميليون ريال ذخيـره مطـالبات مشکوک الوصول در دفاتر منظور شده و شرکت بابت عمده مبالغ مزبور اقدام به طرح دعوي نموده که تا تاريخ تهيه اين گزارش ، اقدامات مديريت شرکت منتج به نتيجه نهايي نشده است. اظهار نظر اين موسسه دراثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

8. 8-همانگونه که در يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي منعکس مي باشد مبلغ 853 ميليون ريال بابت وجوه واريزي نامشخص در دفاتر منظور شده که تا تاريخ تهيه اين گزارش تعيين تکليف نشده است.

9. 9-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام سنواتي در موعد مقرر رعايت نشده است .
10. 10-همانگونه که در صورت سود و زيان منعکس مي باشد ، عمليات شرکت در سال مالي مورد گزارش کاهش يافته است. لذا ، جهت خروج از وضعيت ياد شده ، اتخاذ راهکارهاي جدي درخصوص اصلاح ساختار مالي، دستيابي به منابع مالي کافي، انجام برنامه ريزي هاي اقتصادي و عملي براي فعاليتهاي سودآور و استفاده کامل از امکانات شرکت ضرورت دارد .
11. 11- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 31 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است . مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .
12. 12- گزارش هيات مديره ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد با اهميتي(به استثناء موارد مطروحه در اين گزارش) که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره شرکت باشد ، جلب نشده است.
13. 13-در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط ، در چار چوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم استقرار واحد مبارزه با پولشويي و معرفي مسئول ذيربط به واحد اطلاعات مالي و آموزش کارکنان موضوع مفاد مواد 10 و 11 دستورالعمل مذکور ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

31تیر1395
آبتين روش آريا
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آبتين روش آريا Naser Asgari Naeini [Sign] 1395/10/01 15:47:38
مدير موسسه آبتين روش آريا Mahboob Mehdipoor Behambari [Sign] 1395/10/01 16:03:34