icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
بازرگاني شاهد
سرمایه ثبت شده:
200,000
نماد:
ثشاهد10
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره بازرگاني شاهد

1. ترازنامه هاي تلفيقي گروه و شرکت بازرگاني شاهد(سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1395 و صورت¬هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و شرکت اصلي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي يک الي 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت هاي مندرج در بندهاي3 الي 7، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي، اطلاعات مالي ميان دوره¬¬اي شامل پرس و جو عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه اين موسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬کند.

3. شرکت فروشگاه هاي آزاد شاهد (شرکت فرعي) در تاريخ¬هاي 27 و 29 بهمن ماه 1394 (به استناد مصوبه مورخ 24 بهمن ماه 1394 هيئت مديره شرکت مزبور در خصوص اخذ نمايندگي انحصاري لوازم خانگي هيتاچي ژاپن) اقدام به انعقاد قرارداد و متمم قرارداد با شرکت پرکيش به منظور ورود 2،800 دستگاه لوازم خانگي با برند هيتاچي به ارزش 1،022،600 دلار آمريکا نموده است، در اين راستا بايستي تا تاريخ 4 اسفند ماه 1394 کل مبلغ قرارداد به حساب شرکت پرکيش واريز مي¬گرديد، ليکن موضوع قرارداد مذکور، اجرايي نگرديده است. لازم به توضيح است در صورت عدم واريز مبلغ قرارداد تا موعد مقرر بايستي معادل مبلغ 15 ميليارد ريال وجه التزام به طرف قرارداد پرداخت گردد. با توجه به مراتب فوق الذکر به دليل عدم ارايه اطلاعات درخواستي لازم در خصوص موضوعات فوق الذکر (شامل تهيه صورت تطبيق حساب با طرف قرارداد و تعيين وضعيت وجه التزام تعيين شده)، تعيين ميزان تعديلات احتمالي بر صورت¬هاي مالي مورد گزارش، براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.
4. مبلغ 8/5ميليارد ريال بابت اصل بدهي ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سنوات مالي 1389 لغايت 1393، که توسط سازمان امور مالياتي مطالبه گرديده به بدهکار حساب بدهکار اشخاص و شرکت¬ها (بهره برداران فرودگاهي طرف حساب در سنوات مالي مزبور) منظور گرديده است، در اين خصوص مدارک و مستندات لازم در خصوص پذيرش مبالغ مزبور توسط اشخاص و شرکت¬هاي مذکور در اختيار اين مؤسسه قرار نگرفته است. مضافا صورت تطبيق حساب-هاي فيمابين با برخي شرکت هاي گروه، برخي فروشندگان کالا و خدمات و برخي شرکت هاي خريدار کالا و خدمات گروه، تهيه نگرديده است. همچنين اقلام باز صورت تطبيق¬ حساب هاي فيمابين شرکت خدمات فرودگاهي شاهد (شرکت فرعي) با فرودگاه¬هاي کشور تا تاريخ اين گزارش، تعيين تکليف نگرديده و اطلاعات لازم در خصوص تحويل کالاهاي مربوط به سفارشات خارجي شرکت اسپيد شاهد (شرکت فرعي) در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق الذکر تعيين ميزان تعديلات احتمالي ناشي از تهيه صورت تطبيق حساب¬هاي فيمابين، رفع مغايرت هاي احتمالي و دريافت اطلاعات لازم، در شرايط حاضر براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد.
5. سرفصل دريافتني¬هاي تجاري ¬شامل¬ مبلغ 79/2ميليارد ريال طلب شرکت اسپيد شاهد (شرکت فرعي) از دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تبريز عمدتا بابت فروش تعداد 9 دستگاه امحاء زباله و 29 دستگاه اکسيژن ساز به دانشگاه فوق الذکر به استناد قرارداد شماره 5/32543 مورخ 24 تيرماه 1391 و صورتجلسه تحويل مورخ 25 ارديبهشت ماه 1392 مي باشد. لازم به توضيح اينکه خريد دستگاه هاي مزبور از شرکت پزشکي رئوف شفا بوده است، دراين خصوص به استناد اسناد و مدارک ارايه شده، شرکت اسپيد شاهد ( شرکت فرعي) صرفا تعداد 4 دستگاه امحاء زباله و 29 دستگاه اکسيژن ساز را تحويل گرفته و به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تبريز (خريدار) تحويل داده است که در اين خصوص صرفا 2 دستگاه امحاء زباله و 4 دستگاه اکسيژن ساز نصب گرديده است (مبلغ 86/2ميليارد ريال بدهي به شرکت مزبور که دريادداشت 1-13 توضيحي صورتهاي مالي، منعکس گرديده، عمدتا مربوط به موضوع مذکورمي باشد)، ليکن شرکت پزشکي رئوف شفا (فروشنده) مدعي تحويل 19 دستگاه امحاء زباله به شرکت اسپيد شاهد (شرکت فرعي) مي باشد، که از اين بابت دعواي حقوقي عليه شرکت اسپيد شاهد (شرکت فرعي) در مراجع قضايي مطرح نموده که تا تاريخ اين گزارش، نتيجه آن مشخص نگرديده است. مضافا دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تبريز بدليل عدم اجراي کامل تعهدات نسبت به پرداخت مبلغ بدهي خود اقدام ننموده است. باتوجه به مراتب فوق الذکر تعيين ميزان تعديلات احتمالي بر صورتهاي مالي موردگزارش، درشرايط حاضر براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد.
6. بر اساس قرارداد منعقده في مابين شرکت خدمات فرودگاهي شاهد (شرکت فرعي) و اداره کل فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان مقرر گرديده بود، شرکت خدمات فرودگاهي شاهد (شرکت فرعي) با ارائه ضمانت نامه¬هاي بانکي به مبلغ 7 ميليارد ريال، ظرف مدت 18 ماه از تاريخ قرارداد (قرارداد شماره 2400/9742مورخ 5 ديماه 1389) نسبت به ساخت 6.000 متر مربع فضاي ساختماني فرودگاه مذکور به ازاي مدت 3 سال بهره برداري از آن، اقدام نمايد. شرکت خدمات فرودگاهي شاهد (شرکت فرعي) موضوع پروژه مذکور را با اخذ يک فقره چک تضميني به مبلغ 33 ميليارد ريال به شرکت سرمايه سازان ابنيه پروازي (پيمانکار ثانويه) واگذار نمود، ليکن بدليل تأخير در تحويل زمين پروژه و عدم اجراي ساير تعهدات، توسط فرودگاه فوق الذکر، شروع پروژه با تأخير صورت پذيرفته و صرفا با اجراي حدود 50 درصد پروژه، ادامه عمليات تکميل پروژه، متوقف گرديده است. در اين خصوص بدليل عدم اجراي تعهدات، امکان انجام پروژه¬هاي فرودگاهي و حضور در فراخوان¬هاي فرودگاهي کشور، از شرکت خدمات فرودگاهي شاهد (شرکت فرعي) سلب گرديده است. موضوعات مذکور جهت اعلام نظر به هيأت تشخيص فرودگاه¬هاي کشور، ارسال گرديده است، ليکن بر اساس تأييديه دريافتي از وکيل شرکت، بررسي موضوع در هيأت مذکور متوقف و شرکت موضوع مزبور را جهت رسيدگي در ديوان عدالت اداري طرح نموده که تا تاريخ اين گزارش مراتب فوق الذکر تعيين تکليف نگرديده است، لذا آثار مالي احتمالي بر صورت¬هاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر، براي اين مؤسسه امکانپذير نمي¬باشد.
7. با عنايت به يادداشت 1-9 توضيحي صورت هاي مالي، مبلغ 0/4 ميليارد ريال تحت عنوان سرمايه گذاري در سهام بهمن سرو و مبلغ 53/3ميليارد ريال تحت عنوان پيش پرداخت سرمايه گذاري در شرکت بهمن سرو منعکس گرديده است، لازم به توضيح است تا تاريخ اين گزارش مبلغ 170 ميليارد ريال از آقايان منوچهر گلچين و حسين شاهي طي سال مالي قبل و دوره مالي مورد گزارش بابت واگذاري سهام مزبور توسط شرکت اصلي (توضيح اينکه شرکت فروشگاههاي آزاد شاهد (شرکت فرعي) مالک 38 درصد سهام شرکت بهمن سرو بوده که مبالغ دريافتي مذکور مربوط به واگذاري 100 درصد سهام شرکت مزبور مي باشد) دريافت گرديده است، در اين ارتباط اطلاعات و مدارک درخواستي مورد لزوم (شامل صورت تطبيق حساب هاي تهيه شده با اشخاص مرتبط، گزارشات کارشناسان رسمي دادگستري، صورت هاي مالي شرکت مزبور و توافقات صورت گرفته) در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق الذکر تعيين ميزان تعديلات احتمالي که در صورت ارايه اطلاعات مورد لزوم بر صورت هاي مالي مورد گزارش، ضرورت مي يافت، براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد.
8. بر اساس برگ¬هاي تشخيص و قطعي مالياتي گروه و شرکت اصلي جمعا مبلغ 43/3ميليارد ريال ماليات عملکرد بيش از مانده ذخاير موجود در صورت هاي مالي گروه مطالبه گرديده است. مضافا بر اساس برگ¬هاي مطالبه ماليات و عوارض بر ارزش افزوده گروه جمعا مبلغ 170/1ميليارد ريال (شامل مبلغ 35/6ميليارد ريال جرائم) ماليات و عوارض بر ارزش افزوده مطالبه گرديده که از اين بابت صرفا مبلغ 9/5 ميليارد ريال پرداخت گرديده است، توضيح اينکه با توجه به شمول معافيت مالياتي ( ماليات و عوارض بر ارزش افزوده شرکت فروشگاه هاي آزاد شاهد (شرکت فرعي) براي کالاهاي همراه مسافر به مبلغ 48/3ميليارد ريال) نسبت به موضوع مذکور اعتراض گرديده است. همچنين ماليات عملکرد سال مالي 1394 گروه بر اساس سود و زيان ابرازي محاسبه گرديده است. با توجه به مراتب فوق الذکر هر چند تعديل حساب¬ها (شامل احتساب ذخاير از بابت ماليات¬هاي مطالبه شده) ضروريست، ليکن تعيين مبالغ لازم، منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي، مي¬باشد.
9. مبلغ 59/7ميليارد ريال از مانده حساب دريافتنيهاي تجاري و غير تجاري گروه و شرکت اصلي، مبلغ 5/4 ميليارد ريال از مانده حساب پيش پرداخت هاي گروه و شرکت اصلي و مبلغ 25/7 ميليارد ريال از مانده حساب پرداختني¬هاي تجاري و غيرتجاري گروه و شرکت اصلي (موضوع يادداشت¬هاي 5، 7 و 13 توضيحي صورت هاي مالي) راکد و انتقالي از سنوات مالي قبل مي باشد اقدامات و دعاوي حقوقي صورت گرفته در خصوص برخي از مطالبات مذکور تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه قطعي و وصول مطالبات نگرديده است. با توجه به مراتب فوق الذکر هر چند تعديل حساب-ها (شامل احتساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول)، ضروريست، ليکن تعيين ميزان تعديلات لازم از اين بابت منوط به مشخص شدن وضعيت دعاوي حقوقي و تعيين مبلغ قابل وصول آن، مي¬باشد.
10. بررسي هاي اين موسسه بيانگر وجود کاهش ارزش انباشته سرمايه گذاري ها عمدتا در شرکت اصلي(موضوع يادداشت 2-9 توضيحي صورت هاي مالي)، مي باشد که بدليل عدم دستيابي به ارزش اقتصادي سرمايه گذاري هاي مزبور، کاهش ارزش انباشته از اين بابت شناسايي نشده است. مضافا سرمايه گذاري در سهام شرکت¬هاي وابسته طبق استانداردهاي حسابداري به روش ارزش ويژه در صورت¬هاي مالي منعکس نگرديده و اطلاعات مالي برخي از شرکت¬ها (شامل شرکت خدمات مسافرتي و شرکت زيارتي دور دنيا و شمش ريزان افق) در تهيه صورت¬هاي مالي تلفيقي منظور نگرديده و برخي تعديلات تلفيقي در صورت هاي مالي تلفيقي، صورت نپذيرفته و با توجه به عدم تهيه صورت تطبيق حساب فيمابين با شرکت¬هاي گروه اختلاف حساب¬هاي فيمابين مشخص و افشاء نگرديده است، مضافا با عنايت به يادداشت 1-27 توضيحي صورت¬هاي مالي، دلايل توجيهي و مستندات لازم، در خصوص طبقه بندي هاي صورت گرفته، در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق الذکر هرچند تعديل حساب¬ها از بابت موارد فوق ضروريست، ليکن تعيين مبالغ لازم از اين بابت، در شرايط حاضر براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد.

11. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي 8 الي 10 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بندهاي3 الي 7، ضرورت مي يافت، اين موسسه به موارديکه حاکي از عدم ارايه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

12. همانگونه که در يادداشت 1-2-9 توضيحي صورت¬هاي مالي درج گرديده، عمليات شرکت بازرگاني فلزات شاهد (شرکت فرعي) در دوره مالي مورد گزارش عمدتا محدود به پرداخت مخارج جاري (هزينه¬هاي عمومي و اداري) بوده و عمليات اصلي شرکت مزبور متوقف گرديده است و بر اساس تصميمات هيأت مديره شرکت مذکور برنامه ريزي و اقدامات لازم جهت فروش دارايي¬هاي ثابت، صورت گرفته است. مضافا در سنوات مالي اخير صرفا با پرداخت سود تسهيلات دريافتي، مبلغ تسهيلات بانک دي تمديد گرديده است.
13. يک باب واحد تجاري واقع در سه راه آذري و ساختمان واقع در شهر بروجرد (موضوع يادداشت 3-6 توضيحي صورت¬هاي مالي)، فاقد پوشش بيمه اي در مقابل خطرات احتمالي مي باشد. تيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بند هاي 12 و 13 تعديل نگرديده است.

14. صورت¬هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1394 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 26 تير ماه 1395 آن موسسه، نسبت به صورت¬هاي مالي مزبور، نظر "مشروط" اظهار شده است

15. توجه هيات مديره محترم را به چگونگي و نحوه وصول مطالبات از شرکت¬هاي گروه و وابسته (موضوع يادداشت 5 توضيحي صورت¬هاي مالي)، جلب مي نمايد.
16. عمليات شرکت در دوره مالي مورد گزارش منجر به مبلغ 14/9ميليارد ريال زيان عملياتي گرديده است. لازم به توضيح اينکه فعاليت شرکت در دوره مالي مورد گزارش محدود به پرداخت مخارج و هزينه هاي عمومي و اداري و کسب درآمد غيرعملياتي بوده است، در اين خصوص اتخاذ تدابير لازم جهت انجام فعاليت در راستاي اساسنامه و برنامه ريزي جهت انجام فعاليت هاي عملياتي، ضروري است.
17. با توجه به اجراي پروژه واقع در منطقه اقتصادي نمين توجه به چگونگي و نحوه تأمين و پيش بيني منابع مالي لازم جهت اجراي پروژه مذکور، ضروريست.
18. دلايل توجيهي افزايش و تناسب هزينه هاي صورت گرفته (عمدتا هزينه هاي حقوق و دستمزد و مزايا) با فعاليت هاي شرکت، براي اين موسسه مشخص نگرديده است.
19. اسناد مالکيت مربوط به واحد تجاري واقع در سه راه آذري، ساختمان اداري واقع در اميرآباد تهران و زمين واقع در وردآورد در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. همچنين توجه هيات مديره محترم را به کسب بازده اقتصادي مناسب در خصوص سرمايه گذاري ها و ساير دارايي هاي شرکت، جلب مي نمايد.
20. با توجه به اينکه موضوع ارايه تضمين يا قرارداد مربوطه در برخي موارد منتفي شده يا به اتمام رسيده است و در برخي موارد موضوع ارايه تضامين مشخص نبوده، تعيين تکليف مانده حساب هاي انتظامي ما نزد ديگران و همچنين تضامين ديگران نزد ما، ضروريست.

18دی1395
موسسه حسابرسي هوشيار مميز
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير فني موسسه هشيار مميز Esmaeil Maleki [Sign]9421691395/10/22 16:59:31
مدير موسسه هوشيار مميز "Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] "8008241395/10/22 17:05:23