مشخصات
امضا کنندگان: [ Mohammad Esmaeili [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل - نماد: ثتوسا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1396/09/13  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/09/21 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران 122539جهانگير کنعان پورجهانگير کنعان پور1465666631رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين 226900مير اسداله موسوي ساداتمير اسداله موسوي سادات6019665828عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت تامين مسکن نوينشرکت تامين مسکن نوين189860محمدغلاميمحمدغلامي0071435964عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت تامين مسکن نويد ايرانيانشرکت تامين مسکن نويد ايرانيان191206عزيز علي لرستانيعزيز علي لرستاني6479721454نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
توسعه بازرگاني بين المللي نوانديشان پوياتوسعه بازرگاني بين المللي نوانديشان پويا10103282172فاقد نمایندهحميدرضا احمدي2619682207عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
مير اسداله موسوي سادات