مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري صنعت بيمه - نماد: وبيمه

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1390/10/08  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1390/12/01 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت سهامي بيمه آسياشرکت سهامي بيمه آسيا6795آقاي حسن خوشپورآقاي علي رستمي0057734501نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري مديريت بازرگاني
شرکت سهامي بيمه البرزشرکت سهامي بيمه البرز6796آقاي سيدرسول تاجدارآقاي سيدرسول تاجدار2031485040عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت بازرگاني
صندوق تامين خسارت هاي بدنيصندوق تامين خسارت هاي بدني0آقاي محمد هاشم پورآقاي محمد هاشم پور2063654808عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت دولتي
شرکت سهامي بيمه ايرانشرکت سهامي بيمه ايران460آقاي علي جباريآقاي علي جباري1580856322عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت مالي
بيمه مرکزي ايرانبيمه مرکزي ايران1آقاي علي اصغر کبيريآقاي علي اصغر کبيري2219317412رئیس هیئت مدیرهموظفمهندسي عمران